Niedziela, 21 Kwietnia 2024  Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

 

Wsparcie osób niepełnosprawnych w Kaletach.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023”

Miasto Kalety przystąpiło do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 147.644,55 zł

Całkowita wartość Programu: 148.144,55 zł

Cel programu:

Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom niepełnosprawnym, poprzez wprowadzenie usług asystenta. Program ma na celu poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku i zwiększenie szans na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Ponadto program ma na celu ograniczenie negatywnych skutków niepełnosprawności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

Program ten adresowany jest do:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

- do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby posiadające orzeczenie traktowane na równi z powyższymi orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Na czym będą polegać usługi asystencji osobistej?

Usługi Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej świadczone są bezpłatnie w ramach Programu. Do głównych zadań Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej należy pomoc uczestnikom Programu w następujących czynnościach:

- wykonywaniu czynności dnia codziennego,

- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,

- załatwianiu spraw urzędowych,

- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

- zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej,

- stymulowanie. Osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie korzystania z życia społecznego.

Skorzystanie z pomocy w ramach niniejszego Programu pozwoli m.in.: poprawić jakość życia osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w środowisku; zmniejszy wykluczenie osób niepełnosprawnych; uaktywni życie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym, rozrywkowym i sportowym. Ponadto ww. pomoc pozwoli ochronić przed izolacją i osamotnieniem poprzez dotrzymywanie im towarzystwa i motywowanie do podejmowania działań przy wsparciu asystenta do aktywnego życia w społeczeństwie i korzystanie w pełni z dóbr kultury.

Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu 34 3527 634 lub 34 3527 643.