Środa, 12 Czerwca 2024  Imieniny: Janiny, Onufrego, Leona

Od 1 września kaletański PSZOK wznawia działalność

Informujemy, iż z dniem 01 września br. ponownie otwarty zostanie PSZOK w Kaletach. Zmianie ulegają natomiast godziny i dni otwarcia PSZOK, a także zasady przyjmowania odpadów. PSZOK będzie czynny:

- w soboty od godz. 8.00 do godz. 14.00

W celu oddania odpadów na PSZOK należy się skontaktować z pracownikiem Urzędu Miasta pod nr telefonu 34 3527 660 i poinformować o rodzaju odpadów, który dokonuje sprawdzenia czy dana osoba figuruje w systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i czy opłata jest regulowana na bieżąco. Osoby, które będą chciały oddać odpady na PSZOK w sobotę, powinny skontaktować się z pracownikiem Urzędu Miasta najpóźniej w piątek. Odpady dostarczone na PSZOK są przyjmowane w ramach stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze złożoną w Urzędzie Miejskim w Kaletach DEKLARACJĄ.

PSZOK przyjmuje odpady komunalne tj. odpady powstałe w gospodarstwach domowych. Warunkiem przyjęcia odpadów na PSZOK jest spełnienie następujących warunków:

1. odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Kalety, dla których została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2. ilość i rodzaj dostarczonych do PSZOK odpadów nie może wskazywać, iż pochodzą one z działalności gospodarczej lub z nieruchomości niezamieszkałej,

3. odpady dostarczone na PSZOK muszą być posegregowane. Warunkiem przyjęcia odpadów jest brak zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

1) zużyte opony – pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym, tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów;

2) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z przebudowy, demontażu lub remontów budynków mieszkalnych - gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, drewno, usunięte fragmenty tynku, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe – wytworzone w gospodarstwie domowym, tj. łóżka, materace, meble, wózki dziecięce, deski; 4) inne odpady niebezpieczne w rozumieniu art. 6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 21), w tym: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, opakowania po farbach, lakierach, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki (np. świetlówki, żarówki);

5) bioodpady;

6) przeterminowane leki;

7) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;

8) szkło;

9) papier;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

PSZOK nie przyjmuje:

1. azbestu,

2. papy,

3. wełny mineralnej,

4. opakowań po materiałach budowlanych,

5. zespołów okiennych

6. opon z samochodów ciężarowych i koparek,

7. części samochodowych (np. zderzaki, reflektory, szyby),

8. odpadów z remontów, powstających w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi remontowe, który jest odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

9. odpadów niebezpiecznych pozbawionych etykiet, co uniemożliwia ich identyfikację,

10. odpadów płynnych w nieszczelnych pojemnikach,

11. odpadów zmieszanych

12. żużli i popiołów z palenisk.

Pracownik obsługujący PSZOK przyjmuje odpady po okazaniu dokumentu tożsamości oraz dokonuje weryfikacji dostarczonych na PSZOK odpadów pod względem zawartości oraz zgodności z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów. Osoby korzystające z PSZOK dostarczają odpady we własnym zakresie i na własny koszt oraz zobowiązane są do samodzielnego rozładunku odpadów w sposób selektywny, zgodnie ze wskazaniami pracownika obsługującego PSZOK. Pracownik obsługujący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.