Wtorek, 16 Kwietnia 2024  Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Wsparcie osób niepełnosprawnych w Kaletach Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Gmina Kalety przystąpiła do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach.

Wartość otrzymanego dofinansowania: 297.228,00 zł

Całkowita wartość Programu: 297.228,00 zł

Cel programu:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program ten adresowany jest do:

1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

• o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

• o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

• traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na czym będą polegać usługi asystencji osobistej?

Usługi Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością świadczone są bezpłatnie w ramach Programu. Do głównych zadań Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością należy pomoc uczestnikom Programu w następujących czynnościach:

- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,

- załatwianiu spraw urzędowych, - korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

- zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej,

- stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie korzystania z życia społecznego.

Skorzystanie z pomocy w ramach niniejszego Programu pozwoli m.in.: poprawić jakość życia oraz funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w środowisku; zmniejszy wykluczenie osób z niepełnosprawnością; uaktywni ich w życiu społecznym, kulturalnym, rozrywkowym i sportowym. Ponadto ww. pomoc pozwoli ochronić przed izolacją i osamotnieniem poprzez dotrzymywanie im towarzystwa i motywowanie do podejmowania działań przy wsparciu asystenta do aktywnego życia w społeczeństwie i korzystanie w pełni z dóbr kultury.

Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu 34 3527 634 lub 34 3527 643.