Poniedziałek, 27 Maja 2024  Imieniny: Augustyna, Juliana, Magdaleny

Opis projektu

Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizację Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2.

Projekt obejmuje  termomodernizację bud. UM w Kaletach przy ul.Żwirki i Wigury 2 wraz z wymianą źródła ciepła i montażem kolektorów słonecznych
Projekt ma charakter lokalny Woj. Śl. w którym znajduje się gmina Kalety to teren wysoko uprzemysłowiony o bogatej historii przemysłowej.Skutki wieloletniej degradacji środowiska niemożliwe są do odwrócenia z pominięciem inwestycji o charakterze infrastruktuarlnym związanym z efektywnym zarządzaniem gospodarką energetyczną.
Budynek UM wymaga przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych oraz wymiany źr. ciepła gdyż obecnie jest kosztowny w utrzymaniu i nieefektywny energetycznie a jego eksploatacja generuje problem  ekologiczny w postaci nadmiernej emisji  CO2 oraz innych zanieczyszczeń
Przyczyny problemu
- Wieloletnia degradacja środowiska naturalnego woj. śląskiego
- Niedobory w zakresie środków finansowych nieumożliwiające przeprowadzenie kompleksowej modernizacji gospodarki cieplnej na terenie gminy
- Niezadawalający stan budynku ze względu na: zły stan elewacji, przestażałe oraz mocno emisyjne źródło  ciepła w obiekcie

Problem główny: Niezadowalająca jakość powietrza atmosferycznego w Gminie Kalety

Skutki
- Wysokie koszty ogrzewania obiektu
- Emisja zanieczyszczeń do atmosfery
- Brak możliwości zapewnienia właściwych warunków komfortu cieplnego dla użytkowników obiektów
- Utrata korzyści jakie mogły by przynieść środki wydatkowane obecnie na energię, a które można zaoszczędzić dzięki realizacji projektu
Jedynym działaniem wstrzymującym dalszy rozwój problemu jest eliminacja lub ograniczenie ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza poprzez realizację założeń przedstawionych w niniejszym projekcie, tj. kompleksową termomodernizację obiektu wraz z wymianą źródła ciepła oraz montażem kolektorów słonecznych.

Projekt obejmje następujące działania:
- termomodernizację bud. UM między innymi poprzez: ocieplenie ścian zewnętrznych ocieplenie stropodachu najwyższej części, ocieplenie dachu niższej częsci, wymiana okien klatki schodowej wymiana drzwi wejściowych
- wymiana źrodła ciepła -2 szt
- monataż 4szt. kolektorów słonecznych
- informacja i  promocja
- nadzór inwestorski
- zarządzanie projektem
Ogólnym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynku Urzędu Miasta w Kaletach oraz wzrost produkcji energii ze źrodeł odnawialnych.

Cel ogólny projektu bezpośrednio wpisuje się w założenia programu operacyjnego PL O4 „Oszczędzanie energii i promowanie OZE” w ramach MFEOG 2009-2014, a wszelkie działania podjęte w jego ramach przyczynią się do osiągnięcia zamierzonych w programie celów. Długoterminowym, nadrzędnym celem projektu jest redukcja gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Miejskiej Kalety.
 

Cele cząstkowe projektu
- obniżenie kosztów utrzymania budynku UM
- poprawa estetyki i ergonomii obiektu
- zmniejszenie niskiej emisji
Wskaźnikami rezultatu projektu są
- Liczby budynków użyteczności publicznej poddanych termodernizacji - 1szt
- Liczba wymienionych/ zmodernizowanych źródeł ciepła -2szt
- Liczba OZE (zainstalowane maszyny, urzadzenia lub instalacje wykorzystujące energię ze źródeł odnaiwalnych)- 4szt
- Nowozainstalowana moc OZE w ramach projeku - 0,00786 MW

Wyniki projektu
- 1887,47 m2 ocieplonych przegród         
- 4 szt/63 m2 wymienionej stolarki okiennej     
- 4 szt/15,34 m2 wymienionej stolarki drzwiowej
- 2 szt instalacji wewnętrznych (c.o. i c.w.u)
- 4 szt/ 9,82 m2 kolektorów słonecznych
- 2 szt źródła ciepła (kotły)
Realizacja projektu pozwoli w pełni na zaspokojenie zdiagnozowanych potrzeb w zakresie termomodernizacji przedmiotowego budynku wymiany żr. ciepła oraz zwiększenia produkcji energii ze żr. odnawialnych Potencjału do kontynuowania działań projektowych upatrywać należy w realizacji planów
inwestycyjnych obejmujących termomodernizację kolejnych budynków użyteczności publicznej na terenie Kalet Projekt będzie funkcjonować w okresie długoterminowym, w ciągu 5 lat od momentu rozliczenia projektu nie zostaną wprowadzone żadne znaczne modyfikacje odnośnie jego pierwotnego przeznaczenia. Żadne wartości nabyte podczas projektu nie zostaną zbyte. Gmina będzie ponosiła koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją
produktów projektu, ze środków na bieżące utrzymanie infrastruktury obiektu. Trwałość techniczna projektu zostanie osiągnięta przez zapewnienie wysokiej jakości wykonania inwestycji. Spełnione będą normy i kryteria jakościowe dotyczące powstałych produktów
 

Innowacyjność projektu
Wielkość uśrednionego wskaźnika rocznego zapotrzebowania energii końcowej na jedn. pow. pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza  [kWh/(m2rok)]
- przed termomodernizacją 717,3
- po termomodernizacji 177,1      
- różnica 540,2  
Wartość energii dostarczanej do budynku netto (kWh/rok)
- przed termomodernizacją 1461735       
- po termomodernizacji 360905    
- różnica 1100830    
Partnerstwo w projekcie nie występuje


 

Project title

Improving the energy efficiency of a public building through comprehensive thermo-modernisation of the Municipal Office in Kalety at ul. Żwirki i Wigury 2.

Why is the project needed?

 

The building included in the project is currently very costly to maintain and energy inefficient. Its operation also generates an environmental problem in the form of excessive emissions of CO2 and other pollutants. Due to financial constraints of a beneficiary the investment plans are executed over a multiannual period, usually in stages.

The investment plans providing for the implementation of this project operate for years and constitute a part of a long-term strategy to optimize both operating costs of the public buildings and air improvement in the municipality of Kalety.

The long-term and overarching goal of the project is to reduce greenhouse gases and air pollution in the municipality. Measuring the effectiveness of the goal implementation will be possible in the next few years coinciding with the life of the project as well as in subsequent years.

The long-term planning focused on achieving possible results (the rate of return on investment, saving on operating costs, environmental effect) in at least the next few years, is the basis for the strategy implementation of sustainable development of the municipality of Kalety.

What is the objective of the project?

 

The overall goal of the project is to improve energy efficiency in the building of the Municipal Office in Kalety and increase energy production from renewable sources.

The overall goal of the project is directly in line with the assumptions of the operational program PL O4 "Saving energy and promoting renewable energy sources" within MFEOG 2009-2014 and any actions taken thereunder will contribute to the achievement of the program goals. The long-term and overarching goal of the project is to reduce greenhouse gases and air pollution in the Municipality of Kalety.

Partial goals of the project:

- Reducing the cost of the Municipal Office building maintenance

- Improvement of aesthetics and ergonomics of the object

- Low emission reduction

What is the project expected to achieve?

 

Through the project activities implementation, such as:

- thermo-modernisation of the Municipal Office building inter alia: external wall insulation, insulation of the highest part of the flat roof, insulation of lower part of the flat roof, replacement of stairwell windows, replacement of entrance door

- replacement of heat source  - 2 pcs

- assembly of 4 pcs of solar collectors

- information and promotion

- technical supervision

- project management

Above all, it will be possible to achieve tangible environmental benefits. Thanks to the comprehensive thermo-modernisation of the building the low emission of gases and dust into the atmosphere will be reduced significantly, and thus air quality will be improved. The building energy efficiency will also be increased what will result in electricity savings.

The use of the solar collectors on the other hand, will not only reduce consumption of the building's thermal energy but it will also promote "green energy" among the inhabitants of the city.

How will the project address these challenges?

 

The project implementation will enable to fully meet diagnosed needs in terms of the thermo-modernisation of the building, exchanging heat source and increasing energy production from renewable sources. Potential to continue the project activities should be sought in the implementation of investment plans covering the thermo-modernisation of subsequent public buildings in Kalety.

The project will operate in the long-term period, within 5 years from the project settlement there will not be made any significant adjustments within its original purpose. No values ​​acquired during the project will not be sold. The municipality will bear the costs associated with the maintenance and operation of the project products, with funds for ongoing maintenance of the object infrastructure. Technical sustainability of the project will be achieved by providing high-quality investment workmanship. Standards and qualitative criteria for the resulting products will be met.

Who is expected to benefit?

A direct beneficiary of the project is the Municipality – City of Kalety. Indirect beneficiaries of of the project implementation will be all the inhabitants of Kalety,  who through the comprehensive thermal-modernization of the building of the Municipal Office in Kalety will feel the improvement of air quality in the area. The use of the solar collectors will also be a stimulus to environmental investments and promotion of "green energy”  among the inhabitants of Kalety.