Środa, 08 Grudnia 2021  Imieniny: Marii, Światozara, Makarego

Sprawozdanie z XXV sesji Rady Miejskiej w Kaletach24-03-2017 09:24:34

W dniu 23 marca 2017 r. w Miejskim Domu Kultury w Kaletach odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej w Kaletach, której przewodniczył Eugeniusz Ptak. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
Po sprawozdaniach przewodniczącego Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego radni przyjęli sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok, z działalności statutowej Świetlic Środowiskowych za 2016 rok oraz z działalności MOPS za 2016. W dalszych punktach porządku obrad podjęto następujące uchwały:
Nr 185/XXV/2017 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaletach.
Nr 186/XXV/2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Gminy Kalety.
Nr 187/XXV/2017 w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzenia ścieków
Nr 188/XXV/2017 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety”. Nr 189/XXV/2017 w sprawie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Kaletach.
Nr 190/XXV/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Nr 191/XXV/2017 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Kalety, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
Nr 192/XXV/2017 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Kalety oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Nr 193/XXV/2017 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2017 rok.
Nr 194/XXV/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029.
Nr 195/XXV/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Henryka Borka w Kaletach za 2016 rok
Nr 196/XXV/2017 zmieniająca uchwałę Nr 178/XXIV/2017 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 9 lutego 2017 r.
Nr 197/XXV/2017 zmieniająca uchwałę Nr 180/XXIV/2017 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 9 lutego 2017 r.
W punkcie interpelacje i zapytania radnych zgłaszano bieżące sprawy.