Niedziela, 03 Grudnia 2023  Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

Sprawozdanie z XXI sesji Rady Miejskiej w Kaletach

W dniu 10 listopada 2020 r. - w trybie zdalnym - odbyła się XX sesja Rady Miejskiej w Kaletach. Przewodniczyła jej Janina Perz – przewodnicząca Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Po przekazaniu (do protokołu) sprawozdań przewodniczącej Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego, przewodnicząca Janina Perz przekazała informację na temat złożonych oświadczeń majątkowych, a zastępca burmistrza przedstawił informację z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020. Następnie radni podjęli uchwały:

Nr 169/XXI/2020 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2020 rok.

Nr 170/XXI/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.

Nr 171/XXI/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Nr 172/XXI/2020 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Nr 173/XXI/2020 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego w 2021 roku.

Nr 174/XXI/2020 w sprawie opłaty targowej. Nr 175/XXI/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Nr 176/XXI/2020 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości.

Nr 177/XXI/2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalety.

Nr 178/XXI/2020 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kalety.

W punkcie wolne głosy i wnioski, dodatkowe informacje zgłaszano bieżące sprawy.

Małgorzata Mazur