Poniedziałek, 08 Sierpnia 2022  Imieniny: Cypriana, Emiliana, Dominika

Sprawozdanie z XV sesji Rady Miejskiej w Kaletach

W dniu 23 stycznia 2020 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kaletach, obradom przewodniczyła Janina Perz - przewodnicząca Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. W pierwszych punktach porządku obrad burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącą Janiną Perz wręczyli nagrody laureatom konkursu na najpiękniejsze świąteczne iluminacje, nagrodę odebrali: w imieniu męża Pani Małgorzata Przybyłek oraz Pan Leonard Hadyk.


W następnych punktach porządku obrad przewodnicząca Janina Perz, burmistrz Klaudiusz Kandzia oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Sendel przedstawili sprawozdania z działalności za 2019 rok.

W dalszej kolejności podjęto uchwały:

Nr 123/XV/2020 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalety.

Nr 124/XV/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Nr 125/XV/2020 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kalety w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Nr 126/XV/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nr 127/XV/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nr 128/XV/2020 w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów.

Nr 129/XV/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Nr 130/XV/2020 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2020 rok.

Nr 131/XV/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029.

Nr 132/XV/2020 w sprawie powołania doraźnej komisji ds. zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników.

W punkcie wolne głosy i informacje poruszano bieżące sprawy.

Małgorzata Mazur