Środa, 08 Grudnia 2021  Imieniny: Marii, Światozara, Makarego

Sprawozdanie z VIII sesji (absolutoryjnej) Rady Miejskiej w Kaletach21-06-2019 08:27:26

We wtorek 18 czerwca br. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się VIII sesja (absolutoryjna) Rady Miejskiej w Kaletach, której przewodniczyła Janina Perz – przewodnicząca Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
Po sprawozdaniach przewodniczącego Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego przystąpiono do procedury związanej z rozpatrzeniem Raportu o stanie gminy za 2018 rok, udzielenia wotum zaufania burmistrzowi a w następnej kolejności, przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok i udzieleniem absolutorium. Najpierw przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej wyrazili opinię o przedłożonym przez burmistrza raporcie o stanie Gminy Kalety za 2018 rok, a następnie uchwałą Nr 65/VIII/2019 jednogłośnie udzielili burmistrzowi wotum zaufania.
Następnie zebrani wysłuchali opinii komisji stałych w sprawie wykonania budżetu miasta za 2018 r. a po odczytaniu przez przewodniczącą Rady Miejskiej pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o ww. sprawozdaniu przystąpili do głosowania nad podjęciem stosownej uchwały. Uchwała Nr 66/VIII/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kalety za 2018 r. została przyjęta jednogłośnie.
W następnej kolejności przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Sendel odczytał wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety za 2018 r. Przedstawiona została także pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie w/w wniosku. W wyniku głosowania, uchwała Nr 67/VIII/2019 w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok została przyjęta jednogłośnie.

Kolejnym ważnym momentem obrad było podjęcie przez Radę uchwał w sprawie odwołania skarbnika Miasta Kalety (Nr 70/VIII/2019) oraz o powołaniu skarbnika Miasta Kalety (Nr 71/VIII/2019).Dodatkowo radni podjęli uchwały:
Nr 68/VIII/2019 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2019 rok.
Nr 69/VIII/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.
Nr 72/VIII/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
Nr 73/VIII/2019 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kalety w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
W punkcie wolne głosy i wnioski, dodatkowe informacje zgłaszano bieżące sprawy, głos zabrał również radny powiatowy Eugeniusz Ptak przedstawiając sytuację w Powiecie Tarnogórskim.

Małgorzata Mazur