Poniedziałek, 27 Maja 2024  Imieniny: Augustyna, Juliana, Magdaleny

Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę mostu w ciągu ul. ks. Drozdka nad rzeką Mała Panew w Kaletach

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach ogłosił przetarg na zaprojektowanie i budowę mostu w ciągu ulicy Drozdka nad rzeką Mała Panew w Kaletach. Termin składania ofert został ustalony na dzień 26 kwietnia 2024 r. godzina 10:00, natomiast termin otwarcia przewidziany został tego samego dnia o godzinie 10:30.
Zgodnie z założeniami specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca w ramach ceny oferty opracuje projekty oraz wykona następujące roboty budowlane, w szczególności:
- przebudowę, przełożenie i/lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń obcych,
- przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz linii napowietrznej,
- wykonanie tymczasowej organizacji ruchu wraz z jej utrzymaniem,
- wykonanie mostu tymczasowego (objazdowego) i późniejszą jego rozbiórkę,
- rozbiórkę istniejącego mostu wraz z częścią drogową,
- budowę nowego mostu wraz z częścią drogową,
- wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności połączenia mostu do istniejącego układu komunikacyjnego (drogowego) wraz ze zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań
- demontaż tymczasowej i wykonanie docelowej organizacji ruchu,
- uporządkowanie i rekultywacja terenu w rejonie prowadzonych prac.

Zakończenie realizacji zamówienia planowane jest do dnia 31.10.2026 r.
Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Adres do platformy zakupowej prowadzonego postępowania TUTAJ