Sobota, 01 Października 2022  Imieniny: Danuty, Remigiusza, Teresy

Bezpłatna pomoc prawna w Urzędzie Miejskim w Kaletach

W Kaletach znajduje się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, działający w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Punkt ten zlokalizowany jest na parterze budynku Urzędu Miasta przy ul. Żwirki i Wigury 2.
Na mocy ustawy z pomocy mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy powiatu tarnogórskiego, a więc miasta i gminy Kalety oraz okolicznych gmin – z ograniczeniem do następujących osób:
• młodzieży do 26. roku życia,
• osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
• seniorów po ukończeniu 65 lat,
• osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• kombatantów,
• weteranów,
• osób, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,
• kobiet w ciąży.

Osoby te uzyskują nieodpłatną pomoc na podstawie przedstawienia dokumentu uprawniającego (np. dowód osobisty, zaświadczenie z MOPS, legitymacja weterana).
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Pomoc taka obejmuje wszelkie sprawy z wyjątkiem:
– podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
– z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Punkt w Kaletach mieści się w Urzędzie Miejskim, a działa według następującego harmonogramu:

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8:00 – 12:00

14:00 – 18:00

8:00 – 12:00

14:00 – 18:00

14:30 – 18:30

W kwietniu na stronie http://frpp.pl pojawi się internetowa rejestracja do punktu.

Zapraszamy!

Zadanie publiczne realizowane przez stowarzyszenie Klub Jagielloński jest finansowane ze środków powiatu tarnogórskiego.