Wtorek, 16 Kwietnia 2024  Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

Informujemy, że rozpoczynają się zapisy dzieci do przedszkoli. Dzieci korzystające w bieżącym roku z usług przedszkola mają zagwarantowane w nim miejsce i nie biorą udziału w naborze! W takich przypadkach rodzice są zobowiązani złożyć w placówce Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Deklaracje przyjmowane będą w okresie od 14 lutego 2024 r. do 11 marca 2024 r.

W przypadku, jeżeli rodzice zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola niż to, do którego dotychczas uczęszcza, muszą mieć pełną świadomość, że wówczas ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

Ważną informacją jest fakt, że o przyjęciu dziecka do przedszkola nie będzie decydować kolejność zgłoszeń!

W naborze będą brały udział tylko dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Rodzice tych dzieci będą zobowiązani wypełnić wniosek zgodnie z regulaminem rekrutacji.

Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola można znaleźć na stronie www.kalety.pl oraz na stronie placówki przedszkolnej. Osoby bez dostępu do Internetu mogą pobrać wniosek i inne dokumenty w Centrum Usług Wspólnych w Kaletach (III piętro Urzędu Miejskiego ) oraz przy wejściu do przedszkola.

Wnioski będzie można składać w godzinach pracy przedszkola od 13 marca 2024 r. do dnia 3 kwietnia 2024 r. przy wejściu do skrzynki oznaczonej napisem REKRUTACJA. Jeżeli rodzice nie dostarczą podpisanego dokumentu do placówki, wówczas dziecko nie bierze udziału w procesie rekrutacji. Obowiązujące przepisy prawa wymagają złożenia we wniosku oświadczeń rodziców. Każde Oświadczenie musi być potwierdzone podpisem obydwu rodziców lub prawnych opiekunów.

Dnia 17 kwietnia 2024 r. nastąpi publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola. Następnie do dnia 29 kwietnia 2024 r. do godziny 15.00 rodzice będą mogli potwierdzić wolę uczestnictwa dziecka do przedszkola. Ostateczna lista dzieci przyjętych do placówek nastąpi dnia 8 maja 2024 r.

Informacje ogólne:

Do przedszkoli przyjmowane będą dzieci zamieszkałe w Kaletach. Kryteria podstawowe wymienione są w ustawie:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę będą brane kryteria na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kaletach.

Kryteria dodatkowe obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

1. kandydat, którego oboje rodziców pracuje/studiuje/uczy się w trybie dziennym lub jest wychowywany samotnie przez jednego rodzica - 32 punkty

2. kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu lub zostało objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu - 16 punktów

3. kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola - 10 punktów

4. kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim - 5 punktów

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Kalety będą mogli być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dana placówka będzie nadal dysponować wolnymi miejscami. Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą, w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić do dyrektora z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora placówki. Jeżeli po 15 sierpnia 2024 r. pojawią się wolne miejsca /rezygnacja/, w terminie do 30 sierpnia 2024 będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca, propozycja kierowana będzie do rodziców dzieci nieprzyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. O kolejności przyjmowania będzie decydować liczba uzyskanych w rekrutacji punktów.

Zapraszamy do naszych przedszkoli dzieci 3,4,5 i 6 - letnie z terenu Gminy Kalety. Informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej naszego miasta, stronach internetowych przedszkoli.

Informacje dodatkowe

Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz w roku szkolnym. W kolejnych latach rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola zobowiązani są do wypełnienia deklaracji w celu kontynuowania edukacji w placówce. W roku szkolnym 2024/2025 przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci sześcioletnie, dzieci pięcioletnie, czteroletnie i trzyletnie mają zagwarantowane miejsce w przedszkolu.

UWAGA! RODZICE DZIECI 6 – LETNICH (ROK URODZENIA 2018)

W roku szkolnym 2024/2025 do szkoły mogą być zapisane także dzieci sześcioletnie z rocznika 2018. Każde dziecko 3, 4, 5, 6 - letnie ma prawo do edukacji przedszkolnej. O przygotowanie odpowiedniej liczby miejsc zadba gmina, z kolei rodzice będą mogli z nich skorzystać, jeśli będą zainteresowani posłaniem dziecka do przedszkola.

Załączniki:

- Wniosek o przyjęcie do przedszkola 2024/2025 – pobierz

- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – pobierz

- Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – pobierz