Środa, 12 Czerwca 2024  Imieniny: Janiny, Onufrego, Leona

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016

Informujemy, że dzieci korzystające w bieżącym roku z usług przedszkola mają zagwarantowane w nim miejsce i nie biorą udziału w naborze! W takich przypadkach rodzice są zobowiązani złożyć w placówce Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Deklaracje przyjmowane będą w okresie od 16 lutego do 3 marca. W przypadku, jeżeli rodzice zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola niż to, do którego dotychczas uczęszcza, muszą mieć pełną świadomość, że wówczas ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

1. Ważną informacją jest fakt, że o przyjęciu dziecka do przedszkola nie będzie decydować kolejność zgłoszeń!

2. W naborze będą brały udział tylko dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Rodzice tych dzieci będą zobowiązani wypełnić wniosek zgodnie z regulaminem rekrutacji.

Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola będzie można znaleźć na stronie www.kalety.pl od dnia 16 lutego 2015r.

Wnioski będzie można składać w godzinach pracy przedszkola od dnia 2 marca 2015r. do dnia 31.03.2015r. Osoby niemające dostępu do Internetu mogą pobrać wniosek w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza. Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w dwóch placówkach, wskazując zgodnie z preferencją pierwsze i drugie przedszkole.

3. Jeżeli rodzice nie dostarczą podpisanego dokumentu do placówki, wówczas dziecko nie bierze udziału w procesie rekrutacji. Obowiązujące przepisy prawa wymagają złożenia we wniosku Oświadczeń rodziców. Każde Oświadczenie musi być potwierdzone podpisem obydwu rodziców lub prawnych opiekunów.

4. Dnia 15 kwietnia 2015r. o godzinie 9.00 nastąpi publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.

5. Następnie do dnia 22 kwietnia 2015 r. do godziny 15.00 rodzice będą mogli potwierdzić wolę uczestnictwa dziecka do przedszkola.

6. Ostateczna lista dzieci przyjętych do placówek nastąpi dnia 30 kwietnia 2015r.

Informacje ogólne:

Do przedszkoli przyjmowane będą dzieci zamieszkałe w Kaletach. Pierwszeństwo mają dzieci 5 i 4 -letnie.

Kryteria podstawowe wymienione są w ustawie.

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę będą brane kryteria, które zostały określone uchwałą Rady Miejskiej Kalet.

Kryteria dodatkowe to:

1. kandydat, którego oboje rodziców pracuje/uczy się w trybie dziennym - 32 punkty

2. kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu lub zostało objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu - 16 punktów

3. kandydat, który będzie korzystał z całodziennej opieki przedszkolnej ( 8 i więcej godz. dziennie) - 8 punktów

4. kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola - 4 punkty

5. kandydat, który uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do przedszkola - 2 punkty

6. kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim - 1 punkt

III

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Kalety będą mogli być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dana placówka będzie nadal dysponować wolnymi miejscami.

Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą, w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora placówki.

Jeżeli po 1 września 2015r. pojawią się wolne miejsca /rezygnacja/, propozycja kierowana będzie do rodziców dzieci nieprzyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. O kolejności przyjmowania będzie decydować liczba uzyskanych w rekrutacji punktów.

 Karty zgłoszeniowe dziecka do przedszkola można pobierać w kancelarii przedszkola w godzinach od 8.00 do 8.30 oraz od 13.00 do 14.00.

Zapraszamy do naszych przedszkoli dzieci 3,4,5- letnie z terenu Gminy Kalety. Informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej naszego miasta, stronach internetowych przedszkoli oraz bezpośrednio w placówkach u dyrektorów przedszkoli.

Informacje dodatkowe

Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz w roku szkolnym. W kolejnych latach rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola zobowiązani są do wypełnienia deklaracji w celu kontynuowania edukacji w placówce. W wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty w roku szkolnym 2015/2016  przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci pięcioletnie, dzieci czteroletnie mają zagwarantowane miejsce w przedszkolu.
 

UWAGA RODZICE DZIECI 6 – LETNICH (ROK URODZENIA 2009)

W roku szkolnym 2015-2016 do szkoły pójdą  już  wszystkie dzieci sześcioletnie z rocznika 2009.  

UWAGA RODZICE DZIECI  5- LETNICH (ROK URODZENIA 2010)

 Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu . Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. W roku szkolnym 2015/2016 obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego objęte są wszystkie dzieci urodzone w 2010 r.

 Od września 2015 roku każde dziecko 4-letnie będzie miało prawo do edukacji przedszkolnej.

O przygotowanie odpowiedniej liczby miejsc zadba gmina, z kolei rodzice będą mogli z nich skorzystać, jeśli będą zainteresowani posłaniem dziecka do przedszkola. Miejsce takie zostanie zorganizowanew przedszkolu w przedszkolu prowadzonym przez gminę lub przez organ niepubliczny, który zdecyduje się przyjąć zasady obowiązujące przedszkola gminne (np. niskie opłaty dla rodziców - maksymalnie 1 złoty za każdą dodatkową godzinę, takie same zasady rekrutacji, itd.).

Od 2017 roku takie samo prawo do wychowania przedszkolnego będzie przysługiwało również wszystkim 3-latkom.

 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Oświadczenie o odbywaniu studiów w systemie dziennym

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

Oświadczenie o zamieszkaniu na obszarze gminy Kalety