Niedziela, 21 Kwietnia 2024  Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

WiFi4EU

 

Projekt w ramach dotacji instrumentu „ŁĄCZĄC EUROPĘ” (CEI) –WIFI4EU.

Tytuł projektu: Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – Wifi4EU”, działanie w Kaletach.

Jednostka realizująca: Projekt realizowany przez Miasto Kalety.

Cel projektu: Inicjatywa WiFi4EU ma na celu zapewnienie mieszkańcom i odwiedzającym dostęp do wysokiej jakości internetu w całej UE przez bezpłatne Wi-Fi w miejscach publicznych, takich jak parki, place, urzędy, biblioteki i miejsca użyteczności publicznej.

Działania: W ramach tej inicjatywy na terenie naszej gminy powstało 11 punktów dostępowych bezpłatnego Internetu WiFi.

Uruchomienie bezpłatnego Internetu zostało dofinansowane w 100% z środków UE.

Miejsca instalacji punktów zewnętrznych:

- Kompleks boisk Orlik, 42-660 Kalety, ul. 1 Maja 6

- Mały Rynek, 42-660 Kalety, ul. 1 Maja 10A

- Stadion miejski, 42-660 Kalety, ul. Fabryczna 35

- Park tematyczny ICHTIOPARK 42-660 Kalety, ul. Fabryczna naprzeciw stadiony miejskiego

- Zbiorniki wodne w Zielonej - staw górny,42-660 Kalety, ul. Owocowa

- Zespół Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku (plac przed szkołą), 42-660 Kalety, ul. Orzeszkowej 10

- Plac zabaw przy osiedlu mieszkaniowym, 42-660 Kalety, ul. 1 Maja

- Plac rekreacyjny w kaletach Drutami, 42-660 Kalety, ul. Koszęcińska

- Park w Jędrysku, 42-660 Kalety, ul. Ks. Rogowskiego obok nr 43

- Teren przy siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach, 42-660 Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2

Miejsca instalacji punktów wewnętrznych:

- Miejski Dom Kultury w Kaletach 42-660 Kalety, ul. Lubliniecka 2

 

Termin realizacji: 10.09.2018 – 30.06.2020

 

Wartość projektu:

Wartość dofinansowania: 15 tys. EUR

Wartość wkładu Gminy: 0,00 zł

 

Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu - Hotspot (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania z sieci punktów dostępu do Internetu.
 2. Organem odpowiedzialnym za działanie usługi jest Miasto Kalety – Urząd Miasta Kalety – zwany dalej Dostawcą.
 3. Z usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna zwana dalej "Użytkownikiem", po zalogowaniu się do sieci Hotspot.
 4. Regulamin oraz mapa punktów Hotspot dostępne są pod adresem oficjalnej strony internetowej miasta Kalety – www.kalety.pl i obowiązuje każdego, kto połączy się z siecią Hotspot o nazwie SSID: „WiFi4EU”. Użytkownik logując się do sieci Hotspot wyraża jednocześnie zgodę na przestrzeganie Regulaminu; w przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od sieci Hotspot.

 

§2. Warunki i zakres odpowiedzialności

 1. Usługa działa z następującymi ograniczeniami:
 2. przepływność dostępna dla użytkowników jest ograniczona do poziomu: max 30 Mb/s w dół (tzw. downlink/download), tj. z Internetu do Użytkownika,
 3. maksymalny czas trwania sesji to 120 minut; po tym czasie Użytkownik musi ponownie zalogować się do sieci.
 4. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego, usługa jest darmowa
 5. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu 802.11a (pasmo 5 GHz), IEEE 802.11b (2,4 GHz) lub 802.11g (2,4 GHz). Następnie należy połączyć się z identyfikatorem sieci (SSID) o nazwie „WiFi4EU”.
 6. Dostawca zastrzega sobie prawo do ograniczania i blokowania dostępu do wybranych treści i usług w Internecie. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy dostępu lub blokowania dostęp do sieci Hotspot Użytkownikowi i/lub urządzeniu końcowemu, wobec którego zostanie wykazane złamanie któregokolwiek z zakazów wskazanych niniejszym regulaminie.
 7. Dostawca informuje, że aktywność Użytkowników w korzystaniu z usługi jest monitorowana.
 8. Dostawca zastrzega sobie możliwość przerw w działaniu Hotspot ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem Hotspot.
 9. Dostawca nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.
 10. Dostawca nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.
 11. Dostawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez osoby trzecie.
 12. Dostawca nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.
 13. Dostawca nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu do Hotspot.
 14. Dostawca nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń sieciowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń Użytkownika z infrastrukturą działającą w ramach usługi.
 15. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana. Operator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych i odbieranych przez Użytkowników za pośrednictwem Hotspot.

 

§3. Obowiązki Użytkownika

 1. Korzystanie z usługi odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 2. Użytkownikowi nie wolno używać usługi między innymi do następujących celów:

- przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,

- przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,

- masowego rozsyłania niechcianych lub niepotrzebnych wiadomości elektronicznych (tzw. spam),

- rozpowszechniania złośliwego oprogramowania tj. wszelkich aplikacji, skryptów itp. mających szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do innych użytkowników Internetu, lub mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,

- odsprzedawania dostępu do Internetu,

- permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, FTP, IRC, NNTP itp.

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje usługę, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.

 

§4. Pomoc techniczna

 1. Użytkownik Hotspot może zgłaszać problemy techniczne pocztą elektroniczną na adres informatyk@kalety.pl
 2. Ewentualna pomoc techniczna udzielana Użytkownikom ma wyłącznie charakter grzecznościowy i nie może stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń względem Dostawcy.

 

§5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Dostawcę w każdym czasie bez uprzedzenia. Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna pod adresem wskazanym w §1 ust. 4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.