Wtorek, 16 Kwietnia 2024  Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety

Zgłoś projekt do Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Kalety

Informujemy, że wydłużamy termin możliwości zgłoszenia propozycji projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023 – do 29 listopada 2017 roku.
Najważniejszym elementem każdego programu rewitalizacji są projekty, które mają służyć wyprowadzeniu obszaru rewitalizowanego ze stanu kryzysowego. Informacje na temat działań rewitalizacyjnych są kluczowym elementem w programie i umożliwiają przystąpienie do procesu aplikowania o środki pomocowe z Unii Europejskiej oraz pozyskanie innych dotacji.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów, które należy uwzględnić w programie rewitalizacji. Każdy z projektów powinien służyć rozwiązaniu konkretnych problemów, przede wszystkim społecznych - na obszarze rewitalizowanym. Dotychczas, zgodnie z załączoną mapą, wyznaczony został proponowany obszar do rewitalizacji.
Przedsięwzięcia te mogą być zgłaszane przez samorząd, przedsiębiorców, mieszkańców, organizacje pozarządowe i inne podmioty np. parafie, jak również przez grupy nieformalne mieszkańców. Każdy z projektów powinien służyć rozwiązaniu konkretnych problemów, przede wszystkim społecznych - na obszarze rewitalizowanym. 
Poniżej zamieszczamy wzór karty projektu, na której opisać można propozycję projektu rewitalizacyjnego. W karcie projektu najważniejszy jest opis, tytuł zadania, efekty oraz wyjaśnienie dlaczego to właśnie to działanie powinno zostać zrealizowane, czyli jaki problem rozwiązuje.
Na Państwa propozycje działań rewitalizacyjnych czekamy do dnia 29.11. br. Wypełnione komputerowo lub drukowanym pismem karty można w następujący sposób: -  w postaci wydrukowanej w siedzibie Urzędu Miasta Kalety, ul. ul. Żwirki i Wigury 2, w godzinach pracy urzędu na dzienniku podawczym, - w postaci zeskanowanej na adres e-mail: marek_parys@kalety.pl

Jakie projekty rewitalizacyjne można zgłaszać?
Działania „społeczne” – odnoszące się do społeczności lokalnych - związane z polepszeniem stanu społeczności lokalnej oraz szans jej rozwoju – w tym wyjścia ze stanu kryzysowego;
- organizacja przedsięwzięć integrujących i aktywizujących lokalną społeczność;
- organizacja warsztatów, kursów, szkoleń indywidualnych i grupowych, które służą przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu;
- organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, które zamieszkują na terenach wskazanych do rewitalizacji, mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań.
Działania „przestrzenne” – odnoszące się do obiektów infrastruktury - związane z polepszeniem stanu infrastruktury, zabudowy struktur materialnych ukierunkowane na niwelowanie problemów społecznych:
- zagospodarowanie przestrzeni publicznych, tak aby mogły zostać wykorzystane na cele społeczne (np. organizacja imprez kulturalnych, aktywne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, seniorów, kobiet);
- budowa/przebudowa/remonty obiektów oraz ich adaptacja na różnorodne cele, o ile działania te przyczynią się do uporządkowania zdegradowanej przestrzeni publicznej oraz ożywienia najbliższego otoczenia;
- przebudowa, konserwacja i renowacja obiektów – o ile wiązać się będzie z rozwiązaniem problemów społecznych lub środowiskowych.
Działania „gospodarcze” – odnoszące się do kwestii ekonomicznych:
– inicjatywy na rzecz inteligentnego rozwoju terenów wskazanych do rewitalizacji;
– działania mające na celu wspieranie przedsiębiorczości na terenach wskazanych do rewitalizacji;
– wspieranie podmiotów ekonomii społecznej;
– organizacja okresowych targowisk, jarmarków na terenach wskazanych do rewitalizacji w celu ożywienia przestrzeni oraz wsparcia przedsiębiorców.

Każda składana karta projektu powinna zostać podpisana czytelnie przez mieszkańca lub reprezentanta podmiotu, który takiego zgłoszenia dokonuje (np. przedsiębiorstwo, organizacja pozarządowa itp.) wraz z podaniem danych kontaktowych. Osobą do kontaktu w sprawie konsultacji dotyczących projektów jest: p. Marek Parys, Urząd Miasta Kalety mail: marek_parys@kalety.pl tel: 34/ 352 76 57 p. Klaudia Mańka, przedstawicielka firmy Kreatus Sp. z o.o. mail: rewitalizacja@kreatus.eu tel. 600 579 908

Karty projektów stanowią propozycje działań rewitalizacyjnych, które ostatecznie będą weryfikowane przez zespół opracowujący program rewitalizacji. Pomysły zostaną zweryfikowane przede wszystkim pod kątem potrzeby realizacji danego projektu zgodnej z ideą rewitalizacji oraz problemami występującymi na obszarze rewitalizacji a także pod kątem możliwości ich finansowania. W związku z powyższym zespół może kontaktować się z wnioskodawcą w celu ustalenia dodatkowych elementów w opisie lub ewentualnych zmian. Po weryfikacji propozycje działań rewitalizacyjnych zostaną wpisane do programu rewitalizacji w postaci projektów podstawowych oraz uzupełniających. Wpisanie projektu do programu nie oznacza, że dany projekt ma zapewnione źródło finansowania. W ramach realizacji procesów rewitalizacyjnych po uchwaleniu programu wskazani w projekcie realizatorzy powinni przystąpić do pozyskiwania środków finansowych, składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz organizowanie partnerstw w projekcie.

KARTA PROJEKTU – POBIERZ .doc

KARTA PROJEKTU – POBIERZ .docx

KARTA PROJEKTU (instrukcja) – POBIERZ .pdf

 

OBSZAR REWITALIZACJI I OBSZAR ZDEGRADOWANY

powiększ