Wtorek, 16 Kwietnia 2024  Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety

Zgłoś projekt do Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Kalety

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Miasta Kalety, Przedsiębiorcy, Przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety.

Dotychczas, zgodnie z załączoną mapą, wyznaczony został proponowany obszar do rewitalizacji. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów, które należy uwzględnić w planie rewitalizacji.

Przedsięwzięcia te mogą być zgłaszane przez samorząd, przedsiębiorców, mieszkańców, organizacje pozarządowe i inne podmioty np. parafie, jak również przez grupy nieformalne mieszkańców. Każdy z projektów powinien służyć rozwiązaniu konkretnych problemów, przede wszystkim społecznych - na obszarze rewitalizowanym.

Poniżej zamieszczamy wzór karty projektu, na której opisać można propozycję projektu rewitalizacyjnego.

Wypełnione komputerowo lub drukowanym pismem karty można składać w terminie od 10 listopada do 23 listopada br. w następujący sposób:

- w postaci wydrukowanej w siedzibie Urzędu Miasta Kalety, ul. ul. Żwirki i Wigury 2, w godzinach pracy urzędu na dzienniku podawczym, - w postaci zeskanowanej na adres e-mail: marek_parys@kalety.pl

Każda składana karta projektu powinna zostać podpisana czytelnie przez mieszkańca lub reprezentanta podmiotu, który takiego zgłoszenia dokonuje (np. przedsiębiorstwo, organizacja pozarządowa itp.) wraz z podaniem danych kontaktowych.

Osobami do kontaktu w sprawie konsultacji dotyczących projektów jest:

p. Marek Parys, Urząd Miasta Kalety mail: marek_parys@kalety.pl tel: 34/ 352 76 57

p. Klaudia Mańka, przedstawicielka firmy Kreatus Sp. z o.o. mail: rewitalizacja@kreatus.eu tel. 600 579 908

Karty projektów stanowią propozycje działań rewitalizacyjnych, które ostatecznie będą weryfikowane przez zespół opracowujący program rewitalizacji. Pomysły zostaną zweryfikowane przede wszystkim pod kątem potrzeby realizacji danego projektu zgodnej z ideą rewitalizacji oraz problemami występującymi na obszarze rewitalizacji a także pod kątem możliwości ich finansowania. W związku z powyższym zespół może kontaktować się z wnioskodawcą w celu ustalenia dodatkowych elementów w opisie lub ewentualnych zmian. Po weryfikacji propozycje działań rewitalizacyjnych zostaną wpisane do programu rewitalizacji w postaci projektów podstawowych oraz uzupełniających. Wpisanie projektu do programu nie oznacza, że dany projekt ma zapewnione źródło finansowania. W ramach realizacji procesów rewitalizacyjnych po uchwaleniu programu wskazani w projekcie realizatorzy powinni przystąpić do pozyskiwania środków finansowych, składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz organizowanie partnerstw w projekcie.

 

KARTA PROJEKTU – POBIERZ .doc

KARTA PROJEKTU – POBIERZ .docx

KARTA PROJEKTU (instrukcja) – POBIERZ .pdf

 

OBSZAR REWITALIZACJI I OBSZAR ZDEGRADOWANY

powiększ