Niedziela, 21 Kwietnia 2024  Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego

Miasto Kalety bierze udział w realizacji projektu:

Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego

 

 

współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet V Dobre Rządzenie

Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Beneficjent (projektodawca) Powiat Tarnogórski.

Partnerzy projektu: Gmina Kalety, Gmina Miasteczko Śląskie, Gmina Krupski Młyn, Gmina Ożarowice, Gmina Tworóg.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r.

Cel ogólny:

Usprawnienie do 31.12.2012 roku funkcjonowania 6 urzędów JST z terenu Powiatu Tarnogórskiego, tj. Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, Urzędu Miejskiego Miasteczko Śląskie, Urzędu Miasta Kalety, Urzędów Gmin : Tworóg, Ożarowice i Krupski Młyn – dzięki wdrożeniu standardów i procedur w tym związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ICT.

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie do 31.12.2012 r. efektywności działań 6 urzędów JST w zakresie wydawania aktów administracyjnych.

2. Podniesienie do 31.12.2012 r. poziomu polityki informacyjnej 6 urzędów JST poprzez : wzrost ilości konsultacji społecznych o 40%; zwiększenie ilości publikacji w BIP o 50 nowych danych/Urząd; aktualizację opisu usług świadczonych w JST.

3. Podniesienie do 31.12.2012 r. poziomu satysfakcji klientów o 40% dzięki wdrożeniu standardów pracy z klientem.

4. Podniesienie do 31.12.2012 r. kompetencji 252 urzędniczek i urzędników, w tym kadry zarządzającej 6 urzędów JST w zakresie niezbędnym do podniesienia poziomu wykonalności przez nich obowiązków służbowych.

5. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i porównywanie jakości usług publicznego między.

6. JST w zakresie przejrzystości urzędów JST i zwiększenie zaufania publicznego. W ramach projektu pracownicy biorą udział w szkoleniach z zakresu:

- KPA,

- ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz zarządzania informacją,

- prowadzenia negocjacji i asertywności,

- prawidłowej obsługi klienta,

- zarządzania zasobami ludzkimi / dla kadry kierowniczej,

- finansów publicznych w świetle zmian ustawy o finansach publicznych,

- budżetu zadaniowego,

- kontroli finansowej w JST,

- organizacji pracy i zarządzania czasem,

- zarządzania jednostką samorządu terytorialnego /dla kadry kierowniczej.