Sobota, 30 Września 2023  Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima

Oswoić @ – wsparcie dla mieszkańców gminy Kalety

Projekt Oswoić @ – wsparcie dla mieszkańców gminy Kalety

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Beneficjent (projektodawca) Miasto Kalety

Okres realizacji projektu: od 01.08.2012 r. do 30.11.2012 r.

Cel ogólny:

Wzrost aktywizacji społecznej i zawodowej 15 mieszkańców gminy Kalety, pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych wykluczeniem społecznym i cyfrowym – do 30.11.2012 r.

Cele szczegółowe:

1. do 30.11.2012 r. poprawa umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych oraz podniesienie poziomu samooceny, świadomości o własnym potencjale uczestników projektu.

2. do 30.11.2012 r. wzrost umiejętności i wiedzy uczestników projektu, potrzebnej do aktywnego poszukiwania pracy

3. do 30.11.2012 r. nabycie umiejętności wykorzystania technologii ICT w poszukiwaniu pracy i życiu codziennym przez uczestników projektu

4. do 30.11.2012 r. poszerzenie wiedzy uczestników projektu na temat udzielania pierwszej pomocy oraz reagowania w przypadku powodzi, huraganów itp.

W ramach projektu pracownicy biorą udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu:

-  szkoleniu komputerowym

-  szkoleniu  z zakresu  pierwszej pomocy przedmedycznej

-  doradztwie zawodowym indywidualnym

-  doradztwie zawodowym grupowym

-  warsztatach umiejętności interpersonalnych

Wartość projektu oraz dofinansowanie Unii Europejskiej: 43.915,00 PLN

SPOTKANIE REKRUTACYJNE

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU