Sobota, 30 Września 2023  Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima

Opiekun osób starszych – wsparcie dla mieszkańców gminy Kalety

Projekt Opiekun osób starszych – wsparcie dla mieszkańców gminy Kalety

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Beneficjent (projektodawca) Miasto Kalety

Okres realizacji projektu: od 01.08.2012 r. do 30.11.2012 r.

Cel ogólny:

Wzrost aktywizacji społecznej i zawodowej 10 mieszkańców gminy Kalety, pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym – do 30.11.2012 r.

Cele szczegółowe:

1. do 30.11.2012 r. poprawa umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych oraz podniesienie poziomu samooceny, świadomości o własnym potencjale uczestników projektu.

2. do 30.11.2012 r. wzrost umiejętności i wiedzy uczestników projektu, potrzebnej do aktywnego poszukiwania pracy

3. do 30.11.2012 r. nabycie uprawnień zawodowych opiekuna osób starszych przez uczestników projektu

4. do 30.11.2012 r. poszerzenie wiedzy uczestników projektu na temat udzielania pierwszej pomocy oraz reagowania w przypadku powodzi, huraganów itp.

W ramach projektu pracownicy biorą udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu:

-  szkoleniu „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”

-  szkoleniu z zakresu  pierwszej pomocy przedmedycznej,

-  doradztwie zawodowym indywidualnym,

-  doradztwie zawodowym grupowym,

-  warsztatach umiejętności interpersonalnych.

Wartość projektu oraz dofinansowanie Unii Europejskiej: 41 980,00 PLN

 

SPOTKANIE REKRUTACYJNE

 

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU