Niedziela, 03 Grudnia 2023  Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

Apel do mieszkańców o niepalenie odpadów zielonych

Apelujemy do mieszkańców miasta o kompostowanie opadłych liści i innych odpadów zielonych a nie ich palenie. Spalanie liści jest bardzo uciążliwe dla sąsiadów, stwarza zagrożenie dla środowiska, zdrowia a także ruchu drogowego. W wyniku spalania liści wprowadzane są bowiem do atmosfery ogromne ilości zanieczyszczeń, w tym metali ciężkich (tzw. wtórna emisja), co powoduje problemy zdrowotne, szczególnie układu oddechowego zwłaszcza i osób starszych i dzieci. Odnotowano również wzrost zachorowań na alergię. Nierzadko dym staje się przyczyną kolizji drogowych, z powodu ograniczenia widoczności. Art. 13 ust. 3 o odpadach dopuszcza spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeśli na terenie gminy nie jest prowadzone selektywne zbieranie lub odbieranie odpadów ulegających biodegradacji (zielonych), jednak tylko w przypadku, gdy ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów. Chodzi tutaj głównie o zasady wynikające z tzw. prawa sąsiedzkiego zawartego w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 144 kodeksu cywilnego właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swojego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich. W przypadku zaś przedostawania się gryzącego dymu na drogę, tereny publiczne, tereny prywatne, itp. mamy do czynienia z zanieczyszczeniem, czyli naruszeniem w rozumieniu art. 145 kodeksu wykroczeń, za co grozi kara grzywny lub nagany. Zatem wymienione powyżej argumenty przemawiają za kompostowaniem liści i innych odpadów zielonych lub umieszczaniu w brązowych workach na bio. Przypominamy o nie paleniu w piecach c.o. odpadami np. plastikiem, gumą, odpadami meblowymi, podkładami kolejowymi. Po zgłoszeniu takich przypadków przez sąsiadów, organy kontrolne (policja) mają prawo wejścia do kotłowni i pobrania popiołu do analizy. Sprawy dot. palenia odpadami trafią do sądu.