Piątek, 29 Września 2023  Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala

Wydłużenie terminu naboru do projektu polegającego na montażu pomp ciepła

W związku z wydłużeniem terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Miasto Kalety przedłuża termin naboru uczestnictwa w projekcie polegającym na montażu pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Kalety. Wypełnioną ankietę – deklarację należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaletach (II piętro, pok. 22) w terminie do dnia 9.04.2018 r.

Przed złożeniem Ankiety – Deklaracji prosimy o szczegółowe zapoznanie się z ostateczną wersją regulaminu, w którym zmienione zostały zasady uczestnictwa oraz poziom dofinansowania.

Informujemy również, że pierwszeństwo w projekcie przyznane zostanie osobom, których budynki mieszkalne charakteryzują się niskim zapotrzebowaniem energetycznym tzn. zostały poddane kompleksowej termomodernizacji (docieplanie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana okien, wymiana lub modernizacja systemów grzewczych).

Osoby, które podczas poprzedniego badania ankietowego złożyły wstępną deklarację uczestnictwa w projekcie (maj 2017) proszone są o dostarczenie ostatecznej ankiety - deklaracji, (stanowiącej  załącznik do regulaminu). Poprzednie badanie miało charakter sondażowy.

Maksymalny poziom dofinansowania jaki może uzyskać mieszkaniec w formie refundacji poniesionych kosztów zadania to:

- dla gruntowej pompy ciepła max. 60% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 24.000 zł brutto.

- dla powietrznej pompy ciepła max. 60% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 12.000 zł brutto.

 

 

 

Wariant

 

 

Zakres
modernizacji

 

Przyjęte max. koszty kwalifikowane jednostkowe brutto (zł.)

 

Źródła finansowania

 

VAT od przyznanej dotacji – koszt uczestnika projektu

Środki własne mieszkańca

Dotacja
(95% UE
5% Gmina)

%

%

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

1

Dostawa i montaż nowego źródła ciepła – pompy ciepła – wraz
z niezbędnym dostosowaniem instalacji co do współdziałania
z pompą ciepła –
pompy powietrzne

 

 

20.000,00 zł.

 

 

40%

 

 

8.000,00 zł.

 

 

60%

 

Max.

12.000,00 zł.

 

Max.
912,00 zł.

w przypadku konieczności odprowadzenia do Urzędu Skarbowego VAT od przyznanej dotacji

 

 

2

Dostawa i montaż nowego źródła ciepła – pompy ciepła – wraz
z niezbędnym dostosowaniem instalacji co do współdziałania 
z pompą ciepła –
pompy gruntowe

 

 

40.000,00 zł.

 

 

40%

 

 

16.000,00 zł.

 

 

60%

 

Max.

24.000,00 zł.

 

Max.

1.824,00 zł.

w przypadku konieczności odprowadzenia do Urzędu Skarbowego VAT od przyznanej dotacji

 

UWAGA! w razie nieuzyskania dofinansowania przez Miasto Kalety mieszkaniec ponosi koszty audytu, który jest niezbędnym dokumentem w celu złożenia wniosku o dofinansowanie. Szacunkowy koszt opracowania ok. 500 zł. Jeżeli podczas realizacji koszt inwestycji ulegnie zwiększeniu nadwyżkę pokrywa uczestnik projektu.

Z projektu wykluczone są budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

 

Realizacja powyższego zadania uzależniona jest od pozytywnej oceny wniosku o dotację oraz pozyskania przez Miasto Kalety dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

 

 

UWAGA WAŻNE

W związku ze zmianą (dopracyzowaniem) bazy do audytów do konkursu z działania 4.3 (wymiana kotłów) należy stosować do wyliczenia wskaźników w audytach następujące źródło:

W przypadku szacowania wskaźników dot. redukcji emisji CO2 oraz redukcji emisji PM10 (zarówno na potrzeby pola B.16 jak i F.1 i F.2) należy bazować na opracowaniach Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) za rok 2017:

Dla CO2: http://www.kobize.pl/en/article/2016/id/800/wartosci-opalowe-wo-i-wskazniki-emisji-co2-we-w-roku-2014- do-raportowania-w-ramach-systemu-handlu-uprawnieniami-do-emisji-za-rok-2017

http://www.kobize.pl/en/file/wskazniki-emisyjnosci/id/105/wskazniki-emisyjnosci-dla-energii-elektrycznejopublikowane-w-lutym-2017-r

Dla PM 10 należy przyjąć, że w ilości pyłów całkowitych (TSP) znajduje się 69,60% pyłów PM 10.