Środa, 12 Czerwca 2024  Imieniny: Janiny, Onufrego, Leona

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Miasta Kalety

Urząd Miejski w Kaletach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Miasta Kalety.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-11-09
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-11-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak prawidłowego oznaczenia języka strony.
 • W części obrazów brakuje tekstu alternatywnego.
 • Brak opisu linków.
 • Nieprawidłowa hierarchia nagłówków.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących.

Wyłączenia

 • Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miejski w Kaletach i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mirosław Brol.
 • E-mail: miroslaw.brol@kalety.pl
 • Telefon: 343527653

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Kalety
 • Adres: Urząd Miejski w Kaletach
  ul. Żwirki i Wigury 2
  42-660 Kalety
 • E-mail: burmistrz@kalety.pl
 • Telefon: 343527630

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety

Dostosowanie schodów: brak

Dostosowanie korytarzy: brak

Dostępność wind: brak

Dostępność pochylni: brak

Dostępność platform: brak

Dostępność informacji głosowych: brak

Dostępność pętli indukcyjnych: brak

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (jedno od południowej strony i jedno od strony wschodniej)

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego