Niedziela, 21 Kwietnia 2024  Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni”

Priorytet: V Środowisko

Działanie: 1. Gospodarka wodno-ściekowa

Powiat: tarnogórski

Gmina: Kalety

Całkowita wartość projektu:                 5 870 662,88 PLN
Koszty kwalifikowalne:                          4 780 807,69 PLN
Poziom dofinansowania:                                        44,77 %
Kwota dofinansowania:                         2 140 367,60 PLN

Opis projektu:

Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla ścieków komunalnych w miejscowości Kalety Drutarnia. Zakres projektu zakłada: prace budowlane, nadzór inwestorski i promocję projektu. Zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej (łącznie z przyłączami) o długości 12,6725 km oraz 1 przepompownia ścieków. W wyniku realizacji projektu liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez system kanalizacji będącej przedmiotem wniosku wyniesie 169 szt., a ilość odprowadzanych ścieków: 60,00 m3/dobę.

Cel główny projektu: Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kalety.

Cele szczegółowe:

-    stworzenie efektywnego systemu kanalizacyjnego,

-    poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,

-    poprawa dostępu do sieci kanalizacyjnej.

Wskaźniki oddziaływania projektu:

-    zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska naturalnego,

-    powstanie nowych miejsc pracy na obszarze oddziaływania projektu,

-    wzrost wartości nieruchomości na obszarze oddziaływania projektu,

-    zwiększenie dostępności usług turystycznych,

-    zmniejszenie ilości zachorowań w wyniku realizacji projektu.

Rezultaty projektu:

-    wzrost liczby gospodarstw domowych obsługiwanych przez system kanalizacji

-    zwiększenie ilości ścieków odprowadzanych kanalizacją (przyrost w wys. 60,00 m3/doba,

-    zwiększenie liczby zlikwidowanych zbiorników bezodpływowych.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl