Niedziela, 03 Lipca 2022  Imieniny: Jacka, Anatola, Tomasza

Złóż wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Przypominamy o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów i studentów, mieszkańców naszego miasta, w roku szkolnym 2017/2018. Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaletach.
Stypendium szkolne mogą otrzymywać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008 r. o pomocy społecznej Dz. U. nr 115 poz. 728).
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:
– złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
– dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
– zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy

Informację można uzyskać w Urzędzie Miasta, III piętro– Centrum Usług Wspólnych, telefonicznie 34/3527- 651
Dokumenty można pobrać ze strony internetowej: www.bip.kalety.pl z zakładki „Wnioski do pobrania”, „Stypendia”.