Wtorek, 16 Kwietnia 2024  Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaletach za 2014 rok

W składzie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych znajduje się siedem osób. W 2014 r. komisja odbyła 11 posiedzeń. 
W 2014 r. komisja wezwała 17 osób, z których 10 osób się zgłosiło na posiedzenia komisji. Z ww. osobami przeprowadzono rozmowy motywacyjne do podjęcia leczenia odwykowego. Osoby były wzywane na posiedzenie komisji na wniosek członków rodziny, pracowników socjalnych MOPS w Kaletach, Policji oraz pedagogów szkolnych. Wezwane osoby otrzymały skierowanie do uczęszczania w zajęciach terapeutycznych do Kaletańskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Twoja Szansa”, a także na zajęcia z Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień.
Z zajęć z Specjalistą Psychoterapii Uzależnień, które odbywały się w budynku Urzędu Miasta, w 2014 roku skorzystało 24 osób.
Komisja wydała 7 pozytywnych postanowień dotyczących pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyłączyła się również do Programu „Bezpiecznie – chce się żyć” realizowanego przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wraz z Komendą Powiatową Policji w Katowicach, pokrywając koszty dojazdu oraz zakup biletów wstępu dla mieszkańców Kalet biorących udział w ww. Programie.
Ponadto członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaletach, w 2014 roku uczestniczyli w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego, który zajmuje się sprawami dot. przemocy w rodzinie.