Niedziela, 03 Grudnia 2023  Imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana

Sprawozdanie z X sesji Rady Miejskiej w Kaletach

W dniu 10 września 2015 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się zwołana w trybie nadzwyczajnym, X sesja Rady Miejskiej w Kaletach, której przewodniczył Eugeniusz Ptak - przewodniczący Rady Miejskiej. W związku z udziałem w sesji 15 radnych, obrady były prawomocne. Na wstępie minutą ciszy uczczono pamięć tragicznie zmarłego dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Henryka Borka w Kaletach. W trakcie sesji radni podjęli następujące uchwały Nr 77/X/2015 w sprawie realizacji przez Gminę Kalety w partnerstwie z Powiatem Tarnogórskim projektu „Wszyscy razem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna Integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywne integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe. Nr 78/X/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach na realizację zadania związanego z akredytacją systemu teleinformatycznego TI. „BAS” przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne”. Nr 79/X/2015 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2015 rok. Nr 80/X/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023. Nr 81/X/2015 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Małgorzata Mazur