Niedziela, 03 Lipca 2022  Imieniny: Jacka, Anatola, Tomasza

Sprawozdanie z XXX sesji Rady Miejskiej w Kaletach

W dniu 31 sierpnia 2017 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej w Kaletach, której przewodniczył Eugeniusz Ptak - przewodniczący Rady Miejskiej. W związku z udziałem w sesji 15 radnych, obrady były prawomocne.

Na początku sesji burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącym Eugeniuszem Ptakiem wręczyli nagrody laureatom konkursu na najpiękniejszy balkon i przydomowy ogród:
I miejsce Państwo Beata i Eugeniusz Pokorscy
II miejsce Pani Elżbieta Rogocz
III miejsce Pani Patrycja Maruszczyk
Wyróżnienie: Pan Bronisław Walczak








fot. red. Jarosław Myśliwski (Tygodnik “Gwarek”)


W trakcie sesji radni podjęli uchwały:
Nr 221/XXX/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kalety-Zachód".
Nr 222/XXX/2017 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety".
Nr 223/XXX/2017 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kalety na lata 2017-2027.
Nr 224/XXX/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Kalety.
Nr 225/XXX/2017 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kalety.
Nr 226/XXX/2017 w sprawie zmiany uchwał dotyczących Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Kaletach.
Nr 227/XXX/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem Pododdziału Udarowego w Oddziale Neurologicznym Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. im. Dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.
Nr 228/XXX/2017 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2017 rok.
Nr 229/XXX/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029.
W punkcie wolne wnioski i informacje radni zgłaszali bieżące sprawy.