Poniedziałek, 08 Sierpnia 2022  Imieniny: Cypriana, Emiliana, Dominika

Sprawozdanie z XXXV sesji Rady Miejskiej w Kaletach

W czwartek, 19 maja 2022 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXXV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kaletach, obradom przewodniczyła Janina Perz - przewodnicząca Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. W pierwszych punktach porządku obrad przedstawione zostały sprawozdania burmistrza oraz przewodniczącej z okresu międzysesyjego, następnie radni zapoznali się z oceną zasobów pomocy społecznej i sprawozdaniem z działalności statutowej MOPS za 2021 rok.
W trakcie sesji podjęto następujące uchwały:
Nr 293/XXXV/2022 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2022 rok,
Nr 294/XXXV/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029,
Nr 295/XXXV/2022 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Kaletach,
Nr 296/XXXV/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kalety,
Nr 297/XXXV/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości.
Nr 298/XXXV/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości.
Nr 299/XXXV/2022 uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr 300/XXXV/2022 w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
W punkcie wolne głosy i informacje zgłaszano bieżące sprawy.