Niedziela, 03 Lipca 2022  Imieniny: Jacka, Anatola, Tomasza

Sprawozdanie z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Kaletach

We wtorek 14 czerwca br. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXXVI sesja (absolutoryjna) Rady Miejskiej w Kaletach, której przewodniczyła Janina Perz – przewodnicząca Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Po przekazaniu do protokołu sprawozdań przewodniczącej Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego przystąpiono do procedury związanej z rozpatrzeniem Raportu o stanie gminy za 2021 rok, udzielenia wotum zaufania burmistrzowi a w następnej kolejności, przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok i udzielenia absolutorium burmistrzowi. Najpierw przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej wyrazili opinię o przedłożonym przez burmistrza raporcie o stanie Gminy Kalety za 2021 rok, a następnie uchwałą Nr 301/XXXVI/2022 jednogłośnie udzielili burmistrzowi wotum zaufania. Następnie zebrani wysłuchali opinii komisji stałych w sprawie wykonania budżetu miasta za 2021 r. a po odczytaniu przez przewodniczącą Rady Miejskiej pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o ww. sprawozdaniu przystąpili do głosowania nad podjęciem stosownej uchwały. Uchwała Nr 302/XXXVI/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kalety za 2021 r. została przyjęta jednogłośnie. W następnej przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety za 2021 r. Przedstawiona została także pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie w/w wniosku. W wyniku głosowania, uchwała Nr 303/XXXVI/2022 w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok została przyjęta jednogłośnie.

Dodatkowo radni podjęli następujące uchwały:

Nr 304/XXXVI/2022 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2022 rok.

Nr 305/XXXVI/2022w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029.

Nr 306/XXXVI/2022 w sprawie odstąpienia od dochodzenia niektórych należności przypadających Gminie Kalety lub jej jednostkom organizacyjnym

Nr 307/XXXVI/2022 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki.

Nr 308/XXXVI/2022 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale

Nr 295/XXXVI/2022 W punkcie wolne głosy i wnioski, dodatkowe informacje radni zgłaszali bieżące sprawy.

Małgorzata Mazur

 

widok sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach podczas obrad sesji Rady Miejskiej w Kaletach