Sobota, 28 Maja 2022  Imieniny: Jaromira, Justa, Justyny

Sprawozdanie z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach – sesji absolutoryjnej

8 czerwca 2017 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXVIII sesja (absolutoryjna) Rady Miejskiej w Kaletach. Obrady odbyły się w pełnym - 15 osobowym składzie, a przewodniczył im Eugeniusz Ptak – Przewodniczący Rady Miejskiej.
W pierwszych punktach porządku obrad radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację zadania: wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy 1 Maja w Kaletach (Nr 209/XXVIII/2017).
Po sprawozdaniach przewodniczącego Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego przystąpiono do procedury związanej z przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok i udzieleniem absolutorium. Najpierw radni wysłuchali opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za 2016 r. a po odczytaniu przez przewodniczącego Rady Miejskiej pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o ww. sprawozdaniu przystąpili do głosowania nad podjęciem stosownej uchwały. Uchwała Nr 210/XXVIII/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kalety za 2016 r. została przyjęta jednogłośnie.
Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Sendel odczytał wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety za 2016 r. Przedstawiona została także pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie w/w wniosku. W wyniku głosowania uchwała Nr 211/XXVIII/2017 w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok została przyjęta jednogłośnie.
W końcowych punktach porządku obrad podjęto uchwałę Nr 212/XXVIII/2017 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2017 rok, zaś w punkcie wolne wnioski i informacje radni zgłaszali bieżące sprawy.