Wtorek, 29 Listopada 2022  Imieniny: Blazeja, Saturnina

Sprawozdanie z XL sesji Rady Miejskiej w Kaletach

XL sesja Rady Miejskiej w Kaletach W dniu 17 listopada br. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XL sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kaletach, obradom przewodniczyli przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz oraz wiceprzewodniczący Alojzy Rupik. Obrady odbyły się w pełnym - 15 osobowym składzie.
Po przedłożeniu przez burmistrza i przewodniczącą Rady sprawozdań z okresu międzysesyjnego, burmistrz w formie multimedialnej przedstawił informację z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie miasta na 2022 rok. Następnie przewodnicząca Janina Perz odczytała informacje na temat złożonych oświadczeń majątkowych, a sekretarz Miasta Kalety przedstawił informację na temat realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.

W trakcie sesji radni podjęli następujące uchwały:
Nr 328/XL/2022 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu policyjnego.
Nr 329/XL/2022 w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze gmin Powiatu Tarnogórskiego na lata 2022-2030”.
Nr 330/XL/2022 w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
Nr 331/XL/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr 332/XL/2022 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Nr 333/XL/2022 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego w 2023 roku.
Nr 334/XL/2022 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
Nr 335/XL/2022 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2022 rok.
Nr 336/XL/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029.
Nr 337/XL/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości.
Nr 338/XL/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Nr 339/XL/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Nr 340/XL/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Nr 341/XL/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę nauczycieli oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kalety, dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków specjalnych.
Nr 342/XL/2022 w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kalety na lata 2022-2030”.
Nr 343/XL/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety-Zachód II”.

W punkcie wolne głosy i informacje zgłaszano bieżące sprawy.

Małgorzata Mazur

sesja XL