Sobota, 30 Września 2023  Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima

Sprawozdanie z XII sesji Rady Miejskiej w Kaletach

W poniedziałek 25 listopada 2019 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Kaletach, obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz. W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. W pierwszych punktach obrad radni wysłuchali sprawozdań przewodniczącej Rady oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego, a także zapoznali się z informacją o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2018 rok.

W kolejnych punktach porządku obrad radni podjęli uchwały:

Nr 96/XII/2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Kaletach.

Nr 97/XII/2019 w sprawie przekazania do sądu administracyjnego skargi Wojewody Śląskiego wraz z odpowiedzią na skargę.

Nr 98/XII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry a Gminą Kalety w sprawie powierzenia Gminie Tarnowskie Góry realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.

Nr 99/XII/2019 w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Nr 100/XII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na czas nieoznaczony lokalu stanowiącego własność Gminy Kalety.

Nr 101/XII/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Nr 102/XII/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Nr 103/XII/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Nr 104/XII/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Nr 105/XII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Nr 106/XII/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Nr 107/XII/2019 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Nr 108/XII/2019 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego w 2020 roku.

Nr 109/XII/2019 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2019 rok.

Nr 110/XII/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029. W punkcie wolne głosy i wnioski, dodatkowe informacje zgłaszano bieżące sprawy.

Małgorzata Mazur