Wtorek, 29 Listopada 2022  Imieniny: Blazeja, Saturnina

Sprawozdanie z XII sesja Rady Miejskiej w Kaletach

W dniu 19 listopada 2015 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Kaletach, obradom przewodniczyli: przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak oraz wiceprzewodnicząca Janina Perz.

W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

W pierwszych punktach porządku obrad burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącym Eugeniuszem Ptakiem przedstawili sprawozdania z okresu międzysesyjnego.

W trakcie sesji radni podjęli następujące uchwały:

Nr 87/XII/2015 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nr 88/XII/2015 w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Kaletach.

Nr 89/XII/2015 w sprawie nadania Statutu Dziennemu Domowi Senior Wigor w Kaletach.

Nr 90/XII/2015 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Kaletach.

Nr 91/XII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

Nr 92/XII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.

Nr 93/XII/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Nr 94/XII/2015 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Nr 95/XII/2015  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Nr 96/XII/2015 w sprawie opłaty targowej.

Nr 97/XII/2015 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2016 roku.

Nr 98/XII/2015 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Kalety do Rady Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Nr 99/XII/2015 zmian budżetu Miasta Kalety na 2015 rok.

Nr 100/XII/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.

Podczas sesji autorzy Bernard Szczech oraz Edward Wyżgoł zaprezentowali radnym wydawnictwo pt „Lubsza – Kuczów – Kalety. 650 lat wspólnego dziedzictwa. Kalety współczesne”.

W punkcie wolne wnioski i informacje radni zgłaszali bieżące sprawy.