Poniedziałek, 11 Grudnia 2023  Imieniny: Damazego, Waldemara, Daniela

Sprawozdanie z VI sesji Rady Miejskiej w Kaletach

W czwartek 4 kwietnia 2019 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się VI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kaletach, obradom przewodniczyła Janina Perz - przewodnicząca Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Po sprawozdaniach przewodniczącej Rady Miejskiej i burmistrza z okresu międzysesyjnego, radni podjęli następujące uchwały:

Nr 41/VI/2019 w sprawie uchylenia uchwały.

Nr 42/VI/2019 w sprawie uchylenia uchwały.

Nr 43/VI/2019 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Kaletach oraz nadania mu statutu.

Nr 44/VI/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Nr 45/VI/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Nr 46/VI/2019 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2019 rok.

Nr 47/VI/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019/2029.

Nr 48/VI/2019 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Miasta Kalety, instrumentem płatniczym.

Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard Sendel odczytał protokół kontroli wydatków z rezerwy ogólnej budżetu Miasta Kalety w 2018 r. W punkcie wolne głosy i wnioski, dodatkowe informacje zgłaszano bieżące sprawy.

Małgorzata Mazur