Środa, 27 Września 2023  Imieniny: Wincentego, Mirabeli, Justyny

Sprawozdanie z VIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach – sesji absolutoryjnej

W dniu 25 czerwca 2015 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się VIII sesja (absolutoryjna) Rady Miejskiej w Kaletach. Obradom przewodniczył Pan Eugeniusz Ptak – Przewodniczący Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
W pierwszych punktach przedstawione zostały sprawozdania burmistrza oraz przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego.
W kolejnym punkcie obrad radni wysłuchali opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za 2014 r. Przewodniczący tej komisji – Ryszard Sendel stwierdził, m.in. że był to rok bardzo wysokiego wzrostu dochodów własnych gminy i komisja wnioskuje o przyjęcie sprawozdania.
Po odczytaniu przez przewodniczącego Rady Miejskiej Eugeniusza Ptaka pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r., radni przystąpili do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kalety za 2014 r. Uchwała nr 64/VIII/2015 została przyjęta jednogłośnie.
Następnie radny Ryszard Sendel odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety za 2014 r. Żadna z komisji stałych Rady Miejskiej nie wzniosła do niego uwag. Przedstawiona została także pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie w/w wniosku.
Nie pozostało nic innego jak zarządzić głosowanie nad podjęciem uchwały nr 65/VIII/2015 w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Za poparciem polityki finansowej burmistrza głosowali wszyscy obecni radni. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.Burmistrz wyraził słowa wdzięczności za udzielony mandat zaufania, stwierdzając, że samorząd bez właściwego współdziałania organu stanowiącego i wykonawczego nie mógłby prawidłowo funkcjonować, a dzięki bardzo dobrej współpracy, Kalety mogą rozwijać się w dobrym kierunku.
Podczas sesji radni podjęli ponadto następujące uchwały:
- nr 66/VIII/2015 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kalety
- nr 67/VIII/2015 w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w mieście Kalety
- nr 68/VIII/2015 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2015 rok
- nr 69/VIII/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.
Na niniejszą sesję zaproszony został mieszkaniec naszego miasta Brzegorz Bien – zwycięzca programu kulinarnego Telewizji Silesia "8 smaków Europy", któremu burmistrz w imieniu władz miasta serdecznie pogratulował wygranej oraz wręczył upominek. W punkcie wolne wnioski i informacje radni zgłaszali bieżące sprawy.