Sobota, 01 Października 2022  Imieniny: Danuty, Remigiusza, Teresy

Sprawozdanie z IV sesji Rady Miejskiej w Kaletach

W dniu 21 lutego 2019 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się IV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kaletach, obradom przewodniczyła Janina Perz - przewodnicząca Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Po sprawozdaniach przewodniczącej Rady Miejskiej i burmistrza z okresu międzysesyjnego oraz z zakresu gospodarki komunalnej dotyczącej dostarczania wody, odprowadzania ścieków oraz odpadów, radni podjęli następujące uchwały:

Nr 31/IV/2019 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety.

Nr 32/IV/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr 26/III/2019 Rady Miejskiej w Kaletach w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2019 rok.

Nr 33/IV/2019 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Kaletach wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kaletach.

Nr 34/IV/2019 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Kaletach wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kaletach.

Nr 35/IV/2019 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Kaletach.

Nr 36/IV/2019 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kalety.

Nr 37/IV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry a Gminą Kalety w sprawie powierzenia Gminie Tarnowskie Góry realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.

Następnie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności statutowej Ośrodka za 2018 rok. W punkcie wolne głosy i wnioski, dodatkowe informacje zgłaszano bieżące sprawy, głos zabrał również radny powiatowy Eugeniusz Ptak przedstawiając sytuację w Powiecie Tarnogórskim.

Małgorzata Mazur