Środa, 07 Grudnia 2022  Imieniny: Marcina, Ambrożego, Teodora

Rekrutacja do szkoły podstawowej

Rekrutacja dzieci do szkół podstawowych dokonuje się z zachowaniem następujących zasad:

 

KLASA PIERWSZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Rok szkolny 2016/2017

1. Dzieci siedmioletnie :

a) przyjmowane z urzędu – zameldowane w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z ewidencji ludności (rodzice wypisują KARTĘ ZAPISU DZIECKA – załącznik nr 1)
b) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora szkoły.

2. Dzieci sześcioletnie zameldowane w obwodzie szkoły w Kaletach urodzone w roku 2010 mogą realizować obowiązek szkolny na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora szkoły w terminie do 30 marca 2016.

 

Nowi uczniowie do pozostałych klas
Rok szkolny 2016/2017

1. Nowi uczniowie do pozostałych klas:
a) przyjmowane z urzędu – zameldowane w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z ewidencji ludności,
b) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przyjmowane są na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora szkoły. Wzór wniosku o przyjęcie dziecka – załącznik nr 2.

2. Warunki i tryb przyjmowania uczniów niebędących obywatelami polskimi określają odrębne przepisy.

3. W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole poza obwodem, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez ich dziecko obowiązku szkolnego/ rocznego przygotowania przedszkolnego.

4. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy I następuje w ostatnim dniu maja, rodzice mogą zapoznać się z nią w sekretariacie szkoły. Lista uczniów przyjętych spoza obwodu ogłoszona zostaje po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych.

5. Za tworzenie oddziałów, dobór dzieci i przydzielenie wychowawców odpowiada dyrektor szkoły.

6. Decyzję o przyjęciu dzieci zamieszkałych poza obwodem podejmuje dyrektor szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W pierwszej kolejności rozpatruje się wnioski rodziców (prawnych opiekunów) dzieci, których rodzeństwo jest już uczniami szkoły oraz dzieci pracowników szkoły. Pozostałe dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń.
 

Załącznik nr 1. Karta zapisu dziecka

Załącznik nr 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej