Środa, 08 Grudnia 2021  Imieniny: Marii, Światozara, Makarego

Przypomnienie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną (sklepy) napojów alkoholowych o terminie zapłaty III raty opłaty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych16-09-2021 10:42:24

Urząd Miejski w Kaletach przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta Kalety, że dnia 30 września 2021 r. mija termin dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku bieżącym.
Należność należy uiścić bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach: PKO Bank Polski SA 22 1020 2313 0000 3502 0518 3027.
Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia z upływem 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania opłaty powiększonej o 30% tej opłaty.
Jednocześnie informujemy, że na wniosek Burmistrza Miasta Kalety, Rada Miejska w Kaletach podjęła uchwałę o zwolnieniu z II i III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2021 – przedsiębiorców prowadzących sprzedaż gastronomiczną napojów alkoholowych (restauratorów).