Sobota, 28 Maja 2022  Imieniny: Jaromira, Justa, Justyny

Miasto Kalety podpisało umowę na realizację projektu pt. „Kształtujemy wiedzę i umiejętności uczniów w gminie Kalety”

2 lipca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląkiego, Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia odebrał z rąk marszałek Izabeli Domogała oraz marszałka Dariusza Starzyckiego podpisaną umowę na realizację projektu pt. „ Kształtujemy wiedzę i umiejętności uczniów w gminie Kalety”.
Projekt zostanie sfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.1. Ograniczenia przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Szkołach Podstawowych w Kaletach i Kaletach Miotku w obszarze rozwijania wśród dzieci kompetencji kluczowych, kreatywności i innowacyjności, pokonywania niepowodzeń szkolnych oraz kształtowania umiejętności niezbędnych do kontynuowania kształcenia przez całe życie.
Cel ten zostanie osiągnięty w trakcie realizacji projektu, tj. od 1 VII 2019 do 30 VI 2021 poprzez realizację zadań związanych z organizacją różnych form dodatkowych zajęć kształcących kompetencje matematyczno-przyrodnicze oraz porozumiewanie się w języku angielskim i niemieckim. Ponadto zostaną zorganizowane zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W projekcie przewidziano również doskonalenie zawodowe nauczycieli. Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęć oraz doposażone zostaną pracownie przedmiotowe.
Całkowita wartość projektu to 992 990,00 zł kwotę, jaką Miasto Kalety pozyskało ze środków Unii Europejskiej na jego realizację to 893 691,00 zł.