Wtorek, 29 Listopada 2022  Imieniny: Blazeja, Saturnina

Komunikat o posiłkach dla przedszkolaka i ucznia!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach informuje o możliwości skorzystania z pomocy w formie dożywiania przeznaczonej dla dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny. Aby ubiegać się o tego rodzaju wsparcie, należy spełnić warunuki:

1. kryterium dochodowego, które nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. 771,00 . Kryterium dla rodziny 2 -osobowej wynosi 1 542,00 zł netto , dla rodziny 3-osobowej wynosi 2 313,00 zł netto, dla rodziny 4-osobowej wynosi 3 084,00 zł netto, dla rodziny 5-osobowej wynosi 3 855,00 zł netto, dla rodziny 6-osobowej wynosi 4 626,00 zł netto

2. jednocześnie rodzina musi być dotknięta co najmniej jednym z powodów o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy spolecznej z dnia 12 marca 2004 r. tj. ubóstwa; sieroctwa;bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pomyśl już dziś o obiadach dla swojego dziecka, aby mogło od września regularnie spożywać smaczne, zdrowe obiady w swojej szkole lub przedszkolu.

Zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach przy ul.Żwirki i Wigury 2 – pokój Nr 8 i 7 - I piętro budynku Urzędu Miejskiego w Kaletach

MOPS Kalety czynny w godzinach: poniedziałek 730 – 1700

wtorek, środa, czwartek 730-1530

piątek 730-1400

 

Renata Czudaj – kierownik MOPS