Wtorek, 28 Marca 2023  Imieniny: Anieli, Sykstusa, Jana

Jeszcze tylko do dzisiaj trwa nabór do projektu Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!

W związku z możliwością aplikowania przez Miasto Kalety o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 -2020, Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie: 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT, zachęcamy mieszkańców Kalet do zamontowania kolektorów słonecznych lub farm fotowoltaicznych na swoich budynkach mieszkalnych. Pierwsza instalacja służyć będzie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, druga zaś do wykorzystania wyprodukowanej energii elektrycznej na potrzeby gospodarstwa domowego, a jej nadmiar do podgrzania ciepłej wody użytkowej. W celu potwierdzenia chęci udziału w projekcie należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Kaletach, (II piętro, pok. 23), w terminie do 11 stycznia 2016 roku, ankiety oraz deklaracji udziału w projekcie - (osobiście, pocztą lub poprzez przesłanie skanu na e-mail: bip@kalety.pl albo faksem: (34) 352 76 35 – decyduje data wpływu). Ze względu na ograniczoną alokację środków w ramach konkursu w projekcie będzie możliwe wykonanie około 120 instalacji kolektorów słonecznych oraz 299 instalacji fotowoltaicznych. Wobec powyższego w przypadku zgłoszenia większej liczby Mieszkańców konieczne będzie przeprowadzenie losowania. Losowanie odbędzie się publicznie w wyznaczonym miejscu i terminie oraz będzie miało na celu utworzenie listy kolejności doboru uczestników do projektu. Ilość uczestników projektu zależna będzie od wartości ogółem projektu oraz rodzaju poszczególnych instalacji kolektorów słonecznych według pozycji na liście. Szczegółowy opis warunków uczestnictwa w Projekcie przedstawia wzór umowy uczestnictwa w Projekcie. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią. Planuje się, iż umowy z uczestnikami zakwalifikowanymi do projektu zawierane będą w pierwszym kwartale 2016 r. Szacunkowy koszt dla Mieszkańca będzie wynosił ok. 2460 zł brutto, jednakże dokładna wysokość kosztów określona zostanie po wyłonieniu wykonawcy zadania. Warunki finansowe w Projekcie przedstawiają się następująco: Wartość dofinansowania Unii Europejskiej - 85% Wartość wkładu własnego Uczestnika Projektu - 15% . Deklaracja udziału w Projekcie wraz z Ankietą, a także Wzór umowy uczestnictwa w Projekcie dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej Miasta Kalety www.kalety.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach, (II piętro, pok. 23). Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania przez miasto Kalety dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

- ankieta i deklaracja kolektory słoneczne – pobierz

- ankieta i deklaracja farma fotowoltaiczna – pobierz

- opis techniczny instalacji solarnej do wspomagania podgrzewania CWU – pobierz

- opis techniczny instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej – pobierz

- wzór umowy z mieszkańcem – pobierz