Środa, 12 Czerwca 2024  Imieniny: Janiny, Onufrego, Leona

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Klaudiusza Kandzi

Rada Miejska w Kaletach na sesji w dniu 25 czerwca 2015 roku, udzieliła burmistrzowi Klaudiuszowi Kandzi jednogłośnego absolutorium za wykonie budżetu za rok 2014. Za poparciem polityki finansowej burmistrza głosowali wszyscy obecni radni.
Udzielenie absolutorium jednoznacznie wyraża akceptację działalności finansowej oraz uznanie jej za prawidłową i nie budzącą zastrzeżeń.
Głosowanie poprzedzone zostało odczytaniem wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety za 2014 r., do którego żadna z komisji stałych nie wniosła uwag. Wniosek ten został także pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach.
Burmistrz po otrzymaniu absolutorium podziękował radnym za mandat zaufania i podkreślił, że kwestia wypełnienia zobowiązań budżetowych to nie tylko jego zasługa, bo udział w tym mieli wszyscy pracujący dla dobra miasta. Samorząd bez właściwego współdziałania organu stanowiącego i wykonawczego nie mógłby prawidłowo funkcjonować, a dzięki bardzo dobrej współpracy, Kalety mogą rozwijać się w dobrym kierunku.