Wtorek, 16 Kwietnia 2024  Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety

I sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kaletach

27 listopada 2014 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się inauguracyjna sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kaletach. Zgodnie z prawem pierwszą sesję nowo wybranej rady, do czasu wyboru przewodniczącego, prowadził radny senior Kazimierz Złotosz. Na wstępie prowadzący obrady powitał radnych, burmistrza, zastępcę burmistrza, skarbnika, radcę prawnego, przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach oraz przybyłych gości. Radny senior oświadczył, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, w związku z czym wszystkie podejmowane uchwały będą prawomocne. W kolejnym punkcie głos przekazany został Panu Piotrowi Kotarskiemu, który po złożeniu gratulacji wręczył radnym zaświadczenia o wyborze. Następnie radni złożyli ślubowanie - Kazimierz Złotosz odczytał rotę ślubowania, a następnie każdy z radnych potwierdził ten fakt słowami: Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. W kolejnym punkcie porządku obrad nastąpił wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018, po zgłoszeniu kandydatury na przewodniczącego (jedynym kandydatem, który wyraził zgodę był radny Eugeniusz Ptak) z grona radnych w głosowaniu jawnym powołana została 3-osobowa komisja skrutacyjna (Adam Gabryś - przewodniczący i członkowie Janina Perz i Ryszard Sendel). Po zakończeniu głosowania tajnego i po zliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłosił wynik wyborów. Przewodniczącym Rady Miejskiej w Kaletach w kadencji 2014-2018, stosunkiem głosów na TAK 15 na NIE 0, został radny inż. Eugeniusz Ptak. Rada Miejska podjęła w tej sprawie uchwałę. Wobec powyższego radny senior Kazimierz Złotosz przekazał prowadzenie dalszej części obrad przewodniczącemu Eugeniuszowi Ptakowi, który po słowach podziękowania przeszedł do kolejnego punktu obrad oddając ponownie głos przewodniczącemu Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach, który wręczył zaświadczenie o wyborze na burmistrza Panu Klaudiuszowi Kandzi. Następnie Burmistrz Miasta Kalety mgr Klaudiusz Kandzia złożył ślubowanie: „Obejmując urząd Burmistrza Miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta”. „Tak mi dopomóż Bóg”, po którym to oficjalnie objął urząd burmistrza. Burmistrz dziękując zapewnił, że wszelkie podejmowane przez niego działania będą realizowane dla dobra Miasta Kalety, a zwracając się do radnych prosił o to, aby kadencja upłynęła we wzajemnej współpracy bez podziałów politycznych.