Sobota, 30 Września 2023  Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima

Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego

Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego ​

Tytuł projektu:

„Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego"

Progam:

LIFE Okres realizacji: styczeń 2022 - grudzień 2027

Opis projektu:

Celem głównym projektu będą kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego, przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację oraz najbliższe lata, kluczowym wyzwaniem jest poprawa jakości powietrza, gdyż jest to problem, który od lat niesie ze sobą trwałe skutki zdrowotne, ekonomiczne, a także pogorszenie jakości życia mieszkańców. Projekt zakłada wdrożenie pełnego zakresu działań przewidzianych do realizacji przez gminy w Programie Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego.

Działaniem kluczowym z punktu widzenia partnerów samorządowych obejmuje utworzenie/sfinansowanie stanowiska Gminnego Koordynatora ds. Energii i Klimatu (EKODORADCY), którego zadaniem będzie m.in. doradztwo w zakresie doboru urządzeń grzewczych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz działań w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków, doradztwo w zakresie dostępnych źródeł finansowania, koordynacja działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych w ramach projektu na poziomie gminy (po zakończeniu projektu inicjowanie działań w tym obszarze we własnym zakresie, współpraca z Subregionami w zakresie sprawozdawczości projektowej oraz wykorzystania/dystrybucji materiałów opracowanych w ramach projektu, wsparcie działań gminy w zakresie pozyskiwania środków na wdrażanie założeń POP (inwestycyjne / nieinwestycyjne), udział w kontrolach palenisk realizowanych na terenie gminy.

Całościowy budżet projektu

Całkowita wartość projektu: 17 500 000 euro

Wnioskowane dofinansowanie ze środków Programu LIFE (60%): 10 500 000 euro

Wnioskowane dofinansowanie ze środków NFOŚiGW (35%): 6 125 000 euro

Minimalny wkład własny partnerów (5%): 875 000 euro

Budżet dla Miasta Kaletye to kwota 78 529 euro

Partnerzy w projekcie:

Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, a partnerami poszczególne subregionalne związki gmin i powiatów oraz jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego, w tym Miasto Kalety (łącznie 89 partnerów).