Środa, 27 Stycznia 2021  Imieniny: Przybysława, Anieli, Jerzego WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu kalety.pl

Wstęp

Urząd Miejski w Kaletach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej kalety.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Kaletach

Dane teleadresowe jednostki:

• Adres: 42-660 Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2

• Telefony: 34 352-76-30 lub 34 357-71-00

• Fax: 34 352-76-35

• E-mail: sekretariat@kalety.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-11-09

Data ostatniej dużej aktualizacji: brak

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

• Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących.

• Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miejski w Kaletach i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Ułatwienia na stronie

Strony internetowe w ramach serwisu kalety.pl posiadają następujące ułatwienia:

• podwyższony kontrast,

• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

• mechanizm wyszukiwania informacji w serwisie,

• focus wokół elementów nawigacyjnych.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba kontaktowa w sprawie dostępności: Marek Parys, marek_parys@kalety.pl

Telefon: 34 352-76-57

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety

Dostosowanie schodów: brak

Dostosowanie korytarzy: brak

Dostępność wind: brak

Dostępność pochylni: brak

Dostępność platform: brak

Dostępność informacji głosowych: brak

Dostępność pętli indukcyjnych: brak

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (jedno od południowej strony i jedno od strony wschodniej)

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Kaletach mogą skorzystać z usług tłumacza migowego – należy zgłosić taką chęć telefonicznie pod numerem telefonu 34 352-76-30 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@kalety.pl na 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie.

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn styczeń 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM