Poniedziałek, 18 Października 2021  Imieniny: Juliana, Lukasza WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Sprawozdanie z XXXII sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

  W dniu 23 listopada 2017 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej w Kaletach, której przewodniczyli: Eugeniusz Ptak – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz wiceprzewodnicząca Janina Perz. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. W kolejnych punktach porządku obrad radni wysłuchali sprawozdania przewodniczącego Rady i burmistrza z okresu międzysesyjnego.
  Po informacji na temat złożonych oświadczeń majątkowych oraz informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017, radni podjęli następujące uchwały:
  Nr 234/XXXII/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kaletach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kaletach.
  Nr 235/XXXII/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kaletach Miotku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 w Kaletach Miotku.
  Nr 236/XXXII/2017 w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Kalety na lata 2017-2022
  Nr 237/XXXII/2017 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
  Nr 238/XXXII/2017 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach projektu pn.  „Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska”
  Nr 239/XXXII/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety-Zachód”.
  Nr 240/XXXII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
  Nr 241/XXXII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
  Nr 242/XXXII/2017 w sprawie wysokości podatku od środków transportowych.
  Nr 243/XXXII/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  Nr 244/XXXII/2017 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego w 2018 roku.
  Nr 245/XXXII/2017 uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację zadania w zakresie promocji zdrowia.
  Nr 246/XXXII/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu w 2018 r.
  Nr 247/XXXII/2017 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2017 rok.
  Nr 248/XXXII/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029.
  W ostatnich punktach obrad odbyła się dyskusja na projektem uchwały budżetowej na 2018 rok, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Sendel przedstawił wyniki kontroli zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej ul. Gwoździa w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej. W punkcie interpelacje i zapytania radni zgłaszali bieżące sprawy.

  Sprawozdanie z XXXII sesji Rady Miejskiej w Kaletach

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn wrzesień 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM