Piątek, 04 Grudnia 2020  Imieniny: Barbary, Krystiana, Jana WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

  • Sprawozdanie z XII sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

    W poniedziałek 25 listopada 2019 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Kaletach, obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz. W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. W pierwszych punktach obrad radni wysłuchali sprawozdań przewodniczącej Rady oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego, a także zapoznali się z informacją o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2018 rok.

    W kolejnych punktach porządku obrad radni podjęli uchwały:

    Nr 96/XII/2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Kaletach.

    Nr 97/XII/2019 w sprawie przekazania do sądu administracyjnego skargi Wojewody Śląskiego wraz z odpowiedzią na skargę.

    Nr 98/XII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry a Gminą Kalety w sprawie powierzenia Gminie Tarnowskie Góry realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.

    Nr 99/XII/2019 w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

    Nr 100/XII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na czas nieoznaczony lokalu stanowiącego własność Gminy Kalety.

    Nr 101/XII/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

    Nr 102/XII/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

    Nr 103/XII/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

    Nr 104/XII/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

    Nr 105/XII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

    Nr 106/XII/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

    Nr 107/XII/2019 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

    Nr 108/XII/2019 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego w 2020 roku.

    Nr 109/XII/2019 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2019 rok.

    Nr 110/XII/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029. W punkcie wolne głosy i wnioski, dodatkowe informacje zgłaszano bieżące sprawy.

    Małgorzata Mazur

    Sprawozdanie z XII sesji Rady Miejskiej w Kaletach

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn listopad 2020

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM