Piątek, 22 Października 2021  Imieniny: Halki, Filipa, Salomei WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Pierwsze spotkania w nowej kadencji burmistrza i radnych z mieszkańcami miasta  

  W dniu wczorajszym, 19 lutego 2015 r. burmistrz Kalet Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Eugeniuszem Ptakiem oraz radnymi dzielnic spotkali się z mieszkańcami naszego miasta. Spotkania odbyły się w Klubie w Drutarni, siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jędrysku oraz w Miejskim Domu Kultury.
  Na wstępie każdego ze spotkań burmistrz poinformował mieszkańców o nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020, która za priorytet wyznacza m.in. wsparcie przedsięwzięć na rzecz ograniczenia niskiej emisji. Oznajmił, iż Miasto Kalety przystąpiło już do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będącej niezbędnym dokumentem w celu aplikowania o środki unijne na ten cel. Nowa perspektywa finansowa UE to duża szansa dla mieszkańców oraz przedsiębiorców na dofinansowanie projektów mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych.
  Burmistrz Miasta, w związku z powyższym, poinformował, że władze miasta odbyły już spotkanie z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa na temat możliwości zgazyfikowania miasta. Jednak czy do Kalet zostanie doprowadzona sieć gazu ziemnego zależeć będzie wyłącznie od ilości zadeklarowanych odbiorców i łącznego poboru gazu, co zagwarantowałoby rentowność inwestycji. W tym celu planowane jest w najbliższym czasie przeprowadzenie badania ankietowego wśród mieszkańców, a jej wynik - zadeklarowana ilość rocznego zużycia gazu - będzie kluczowy do oszacowania przez Polską Spółkę Gazownictwa rentowności budowy gazociągu w Kaletach.
  Poruszył również temat dróg lokalnych w mieście. Poinformował, że budżet miasta podzielony jest tak aby w każdej dzielnicy mogły być prowadzone inwestycje drogowe.

  O godz. 16.30 burmistrz z przewodniczącym przybyli na pierwsze spotkanie, które odbyło się w Drutarni. Uczestniczył w nim również radny dzielnicy Piotr Kuder.
  Burmistrz poinformował mieszkańców dzielnicy, że dzięki dobrej współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich planowana jest kolejna inwestycja w Drutarni – budowa chodnika przy ul. 3 Maja od Klubu w kierunku Bruśka.
  Mieszkańcy poruszyli m.in. tematy:
  - zasadności budowy ronda w Drutarni,
  - zmniejszenia ilości miejsc parkingowych przed kościołem,
  - dokończenia budowy ul. 3 Maja w kierunku lasu oraz problemu niszczenia tej drogi przez ciężki sprzęt leśny,
  - zimowego utrzymania dróg,
  - konieczności oświetlenia ul. Szkolnej oraz zamontowania tabliczek z nazwą ulicy wraz z numerami posesji do których można dojechać,
  - oświetlenia oraz utwardzenia ul. Szymanowskiego,
  - możliwości przywrócenia przystanku dla busików w okolicy ul Rzecznej na skwerze przy DW 789,
  - modernizacji placu zabaw w Drutarni,
  - możliwości zaadaptowania drogi leśnej prowadzącej z Drutarni do Jędryska na ul. Wolności -jako drogi awaryjnej,
  - konieczności remontu kładki na Małej Panwi,
  - pojawiających się awarii kanalizacji sanitarnej,
  - problemu egzekwowania prędkości pojazdów przy wjeździe do Drutarni od strony Bruśka,
  - zasad korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kaletach.


  Nieco ponad godzinę później burmistrz miasta oraz przewodniczący Rady Miejskiej wraz z radnymi Michałem Brolem oraz Kazimierzem Złotoszem zawitali do Jędryska, gdzie mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi i postulaty m.in. na tematy:
  - budowy ul. Borka, ul. Chrobrego, ul. Twardowskiego,
  - drugiego etapu budowy ul. Księżycowej oraz Wolności,
  - dokończenia remontu ul. Słowackiego, - oświetlenia ul. Jaworowej,
  - problemu niszczenia ul. Głowackiego przez ciężki sprzęt dojeżdżający do tartaku,
  - remontu kanalizacji deszczowej na ul. Kochanowskiego oraz poprawy bezpieczeństwa wyjazdu z ulicy w szczególności podczas niedzielnych mszy św.,
  - zimowego utrzymania dróg,
  - zmiany godzin użytkowania boiska do tenisa przy ul. ks. Rogowskiego, aby mogło być ono bardziej dostępne dla mieszkańców.


  O godz. 19.30 burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady oraz radnymi: Ireną Nowak, Ryszardem Sendlem, Edwardem Drabikiem, Kazimierzem Złotoszem i Krzysztofem Rogoczem spotkali się z mieszkańcami w Domu Kultury.
  Dyskusję zdominował problem inwestycji firmy "Hemarpol"- szczególnie istotny dla mieszkańców tej okolicy ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo zakładu. Zgłoszono także problem uciążliwego hałasu, jaki wytwarza zakład.
  Burmistrz Miasta poinformował, że aktualnie toczą się dwa postępowania administracyjne w sprawie firmy "Hemarpol" nt. przedsięwzięcia pn."Budowa zakładu zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego nie zawierającego substancji niebezpiecznych" (inwestycja wnioskowana w 2013 r.) oraz przedsięwzięcia pn. "Budowa nowej instalacji do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu" (inwestycja wnioskowana w 2014 r.). W pierwszym przypadku czekamy na opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu oraz uzgodnienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, w drugim na opinię RDOŚ w Katowicach na temat obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
  Poza tym zgłaszano uwagi i postulaty na temat:
  - remontu ul. Kilińskiego, ul. Pstrowskiego, ul. Świerczewskiego,
  - przedłużającej się likwidacji KZCP,
  - konieczności naprawy kładki na "Zimnej Wódce" pod wiaduktem oraz posprzątania dzikiego wysypiska śmieci, które powstało w tym rejonie,
  - konieczności monitorowania zanieczyszczania rzeki Mała Panew oraz gruntu przez firmy zajmujące się m.in. wytwarzaniem odpadów płynnych, a także kontrolowania terminów ważności pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
  - konieczności naprawy-odtworzenia stanu pierwotnego terenów, na których montowany jest światłowód – wzdłuż ul. Lublinieckiej,
  - potrzeby oświetlenia wjazdu do Kalet na ul. Lublinieckiej – na wysokości ul. Gawlika.
  - statusu prawnego parkingu przy MDK w Kaletach.

  Po zakończeniu każdego ze spotkań burmistrz miasta podziękował mieszkańcom za przyjęcie zaproszenia na spotkania.

  Pierwsze spotkania w nowej kadencji burmistrza i radnych z mieszkańcami miasta

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn wrzesień 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM