Poniedziałek, 25 Października 2021  Imieniny: Darii, Wilhelminy, Bonifacego WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Komunikat do rodziców (prawnych opiekunów) młodzieży w wieku 16 – 18 lat  

  Rok szkolny 2019/2020

  Zgodnie z art. 70 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej: ''Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa''.

  Po ukończeniu klasy VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej albo kształcenia (zdobywania zawodu) w formach pozaszkolnych. Gmina sprawuje nad tym kontrolę, a jednocześnie prowadzi ewidencję spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat. Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

  Na podstawie art. 40 ust.1 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996) rodzice obowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, do zapewnienia jego regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne oraz zapewnienia mu warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych. Art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe zobowiązuje rodziców dziecka w wieku 16-18 lat do powiadomienia organów gminy, na terenie której dziecko mieszka, o formie spełniania obowiązku nauki i zmianach w tym zakresie.

  Mając na uwadze realizację art. 35 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe prosimy rodziców/opiekunów prawnych, których dzieci uczęszczają do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub realizują obowiązek nauki w inny sposób, o przedłożenie w terminie do 30 października 2019 roku pisemnej informacji o formie spełniania obowiązku nauki przez syna/córkę w wieku 16 - 18 lat (zaświadczenie ze szkoły lub powiadomienie na załączonym druku).

  - Druk powiadomienia do pobrania w Centrum Usług Wspólnych w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2 oraz na stronie internetowej Miasta Kalety (w załączniku),

  - Powiadomienie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć w Urzędzie Miasta Kalety / Centrum Usług Wspólnych w Kaletach (III piętro), ul. Żwirki i Wigury 2.

  W przypadku zmiany – w trakcie roku szkolnego lub w kolejnych latach nauki do ukończenia 18 roku życia – miejsca realizacji obowiązku nauki, o tym fakcie należy również – zgodnie z ustawowym zapisem – poinformować Burmistrza Miasta.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w CUW Kalety (III piętro), tel. 34 3527 651.

   

  POWIADOMIENIE o spełnianiu obowiązku nauki – pobierz

  Komunikat do rodziców (prawnych opiekunów) młodzieży w wieku 16 – 18 lat

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn wrzesień 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM