Poniedziałek, 25 Października 2021  Imieniny: Darii, Wilhelminy, Bonifacego WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Kaletański PSZOK czynny od 11 maja 2020 r.  

  Informujemy, iż z dniem 11 maja br. ponownie otwarty zostanie PSZOK w Kaletach. Zmianie ulegają natomiast godziny i dni otwarcia PSZOK, a także zasady przyjmowania odpadów. PSZOK będzie czynny:

  - w poniedziałki od godz. 7.30 do godz. 17.00

  – w środy od godz. 7.30 do godz. 15.30 czyli w tych samych godzinach co Urząd Miasta.

  W celu oddania odpadów na PSZOK należy się skontaktować z pracownikiem urzędu miasta pod nr telefonu 34 3527 660 i poinformować o rodzaju odpadów, który dokonuje sprawdzenia czy dana osoba figuruje w systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i czy opłata jest regulowana na bieżąco.

  Odpady dostarczone na PSZOK są przyjmowane w ramach stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze złożoną w Urzędzie Miejskim w Kaletach DEKLARACJĄ. PSZOK przyjmuje odpady komunalne tj. odpady powstałe w gospodarstwach domowych. Warunkiem przyjęcia odpadów na PSZOK jest spełnienie następujących warunków:

  1. odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Kalety, dla których została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  2. ilość i rodzaj dostarczonych do PSZOK odpadów nie może wskazywać, iż pochodzą one z działalności gospodarczej lub z nieruchomości niezamieszkałej,

  3. odpady dostarczone na PSZOK muszą być posegregowane. Warunkiem przyjęcia odpadów jest brak zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

  1) zużyte opony – pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym, tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów;

  2) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z przebudowy, demontażu lub remontów budynków mieszkalnych - gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, drewno, usunięte fragmenty tynku, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),

  3) meble i inne odpady wielkogabarytowe – wytworzone w gospodarstwie domowym, tj. łóżka, materace, meble, wózki dziecięce, deski;

  4) inne odpady niebezpieczne w rozumieniu art. 6 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 21), w tym: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, opakowania po farbach, lakierach, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki (np. świetlówki, żarówki);

  5) bioodpady;

  6) przeterminowane leki;

  7) metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;

  8) szkło;

  9) papier;

  10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

  PSZOK nie przyjmuje:

  1. azbestu,

  2. papy,

  3. wełny mineralnej,

  4. opakowań po materiałach budowlanych,

  5. zespołów okiennych

  6. opon z samochodów ciężarowych i koparek,

  7. części samochodowych (np. zderzaki, reflektory, szyby),

  8. odpadów z remontów, powstających w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi remontowe, który jest odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

  9. odpadów niebezpiecznych pozbawionych etykiet, co uniemożliwia ich identyfikację,

  10. odpadów płynnych w nieszczelnych pojemnikach,

  11. odpadów zmieszanych,

  12. żużli i popiołów z palenisk.

  Pracownik obsługujący PSZOK przyjmuje odpady po okazaniu dokumentu tożsamości oraz dokonuje weryfikacji dostarczonych na PSZOK odpadów pod względem zawartości oraz zgodności z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów. Osoby korzystające z PSZOK dostarczają odpady we własnym zakresie i na własny koszt oraz zobowiązane są do samodzielnego rozładunku odpadów w sposób selektywny, zgodnie ze wskazaniami pracownika obsługującego PSZOK. Pracownik obsługujący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

  Kaletański PSZOK czynny od 11 maja 2020 r.

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn wrzesień 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM